Opplysninger om utbetalt produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og pristilskudd gir ikke et fullstendig bilde av støtte som er gitt til ulike produksjoner og regioner. I tillegg til tilskuddene nevnt ovenfor, kommer regionale miljøtilskudd, utviklingsmidler og andre velferdsordninger. Det er store forskjeller mellom produksjonene når det gjelder hvor stor andel av totalstøtten som er tilskudd.

Produksjonstilskudd er en samlebetegnelse for en rekke av de vanligste tilskuddene i jordbruket, som areal- og kulturlandskapstilskudd, tilskudd til husdyr, med mer. Det gis tilskudd til avløsning for utgifter som søkeren har hatt i løpet av året. Tilskuddene har felles forvaltningsrutine, og det er kommunen som behandler og avgjør søknadene. En del av produksjonstilskuddene og tilskudd til avløsning er i stor grad strukturdifferensiert, det vil si at tilskuddssatsene er høyest inntil et visst antall dyr, og at tilskuddssatsene blir lavere eller faller bort for produksjonsomfang ut over et visst nivå.

Pristilskuddene utbetales til produsenter av egg, kjøtt, ull og melk. Formålet med pristilskuddene er å styrke inntektene til bonden og jevne ut distriktsforskjeller som skyldes ulike dyrkingsvilkår og ulik infrastruktur. Tilskuddet utbetales sammen med oppgjør for levert vare. Det vil si at eggpakkeri, slakteri og meieri formidler pristilskuddene på vegne av staten. Jordbruksforetak som omsetter lokalt foredlet melk eller direktesalg av egg får tilskudd utbetalt direkte fra Landbruksdirektoratet.

Pristilskudd er utbetalt for varer som er levert i perioden 1. januar til 31. desember.

  • For melk levert til meieri gjelder hentedato, mens leveransetidspunkt for lokalt foredlet melk er den måneden varen er omsatt og rapportert til Landbruksdirektoratet.
  • For slakt gjelder slaktedato.
  • For egg levert til eggpakkeri gjelder hentedato. For egg som er solgt direkte fra produsent utbetales distriktstilskuddet året etter at salget sfant sted. Pristilskudd egg kan dermed inneholde opplysninger om valgt år, og året før.
  • For kraftfôr levert til husdyrprodusent gjelder leveringsdato.

"Ikke tilgjengelig" kan blant annet bety at foretaket ikke har søkt om eller er berettiget tilskuddet, eller at søknaden ikke er ferdigbehandlet.

Det tas forbehold om mulige feil.