Pristilskudd utbetales via foredlingsforetaket.

Tilskuddsordning Søknadsfrist 15. mars Søknadsfrist 15. oktober Budsjett 2021 (mill.kr.) Budsjett 2022 (mill.kr.)
Produksjonstilskudd        
Areal- og kulturlandskapstilskudd   x 3 569 4 258
Tilskudd til husdyr x x 2 590 2 784
Tilskudd til dyr på beite   x 381 404
Tilskudd til dyr på utmarksbeite   x 654 674
Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttfeproduksjon x x 354 411
Tilskudd til bevaringsverdige storferaser   x 22 24
Driftstilskudd til melkeproduksjon x x 1 325 1 351
Arealtilskudd til økologisk landbruk   x 50 53
Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon x x 71 77
Avløsertilskudd        
Tilskudd til avløsning   x 1 224 1 233
Pristilskudd        
Distriktstilskudd frukt, bær og grønnsaker   x 167 154
Distriktstilskudd til potetproduksjon i Nord-Norge   x 5 9
Distriktstilskudd egg Utbetaling hver måned 3 3
Distriktstilskudd kjøtt og gris Utbetaling hver måned 654 654
Tilskudd for lamme- og kjeslakt Utbetaling hver måned 455 450
Kvalitetstilskudd storfekjøtt Utbetaling hver måned 248 255
Grunntilskudd kjøtt Utbetaling hver måned 95 94
Tilskudd til norsk ull og skinn Utbetaling hver måned 134 124
Distriktstilskudd melk Utbetaling hver måned 596 631
Grunntilskudd geitemelk Utbetaling hver måned 70 70
Frakttilskudd kraftfôr Utbetaling hver måned 220 225

Areal- og kulturlandskapstilskudd
Formålet med tilskuddet å bidra til å skjøtte, vedlikeholde og utvikle kulturlandskapet gjennom aktiv drift, og til å holde jordbruksareal i drift i samsvar med gjeldende landbrukspolitiske mål. Arealtilskuddet skal bidra til å styrke og utjevne inntektene mellom ulike produksjoner og mellom distrikter.

Tilskudd til husdyr
Formålet med tilskuddet er å medvirke til å styrke og jevne ut inntektene mellom ulike produksjoner og bruksstørrelser i husdyrholdet. Tilskuddet blir beregnet på grunnlag av antall dyr/antall slakt, og hvor satsene er differensiert mellom dyreslag og distrikt. Tilskuddet blir avgrenset oppad ved et maksimalbeløp per foretak per år. Tilskudd til små og mellomstore melkebruk inngår også her.

Tilskudd til dyr på beite
Det er to ordninger for dyr på beite. Beitetilskudd som gis for dyr som beiter i kulturlandskapet (innmark og/eller utmark) og tilskudd til dyr på utmarksbeite som gis for dyr som beiter i utmark. Tilskuddene skal stimulere til økt beiting. Ordningen skal bidra til pleie av kulturlandskapet, samt å oppnå god utnyttelse av utmarksressursene.

Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttfeproduksjon
Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon har som formål å styrke økonomien produksjon av storfekjøtt og utjevne forskjeller i lønnsomhet mellom foretak av ulik størrelse. Tilskuddet blir beregnet på grunnlag av antall ammekyr. Satsene er differensiert geografisk.

Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser
Formålet med tilskuddet er å  bidra til bevaring av gener for gamle husdyrrasar. Tilskuddet blir beregnet på grunnlag av antall dyr av bevaringsverdig husdyrrase.

Driftstilskudd til melkeproduksjon
Formålet med driftstilskudd til melkeproduksjon er å styrke økonomien i melkeproduksjonen, samt jevne ut forskjeller i lønnsomhet mellom foretak av ulik størrelse og mellom bruk i ulike distrikt. Tilskuddet blir beregnet som en fast sats per foretak per år og hvor satsene er differensiert geografisk, samt mellom ku- og geitemelkproduksjon.

Tilskudd til økologisk landbruk
Formålet med tilskuddene er å stimulere til at en større del av jordbruksproduksjonen skjer i form av økologisk produksjon. Husdyrtilskudd blir beregnet på grunnlag av antall dyr når det drives økologisk husdyrproduksjon, satsene er differensiert mellom dyreslag. Arealtilskudd blir beregnet på grunnlag av antall dekar jordbruksareal som drives økologisk, og hvor satsene er differensiert mellom vekster. 

Avløsertilskudd
Formålet med ordningen er å legge til rette for at husdyrbrukere skal kunne ta ferie og få ordnet fritid og hjelp til avlastning, gjennom å bidra til å finansiere leie av arbeidskraft. De som søker om tilskuddet, skal kunne dokumentere faktiske kostnader til leid arbeid.

Distriktstilskudd til frukt, bær og grønnsaker og potetproduksjon i Nord-Norge
Formålet med ordningene er å bedree inntekten for produsentene innn grøntsektoren og bidra til en geografisk spredd produksjon.

Pristilskudd
Formålet med pristilskott til mjølk er å bidra til ei inntekts- og produksjonsutvikling i mjølkeproduksjonen som bidreg til å halde busetjing og sysselsetjing i heile landet ved lag gjennom å jamne ut skilnader i lønsemda i produksjonen.