Til hovedinnhold

Retningslinjer for reinmerker for Nordland

Fastsatt av merkenemnda for Nordland 14.06.2022. Godkjent av Reindriftsstyret 27.10.2022 med hjemmel i § 38 sjette ledd i reindriftsloven av 15. juni 2007.

1. Myndighet

Merkenemnda kan vedta utfyllende retningslinjer for utforming av reinmerker med godkjenning fra reindriftsstyret.

Merkenemnda skal, under ivaretakelse av hensynet til velordnet reindrift, søke å bevare tradisjonell bruk og utforming av reinmerker. Blant annet skal tradisjonelle familiemerker søkes bevart for familien.

Merkenemnda skal påse at omsøkte merker kan skilles fra andre merker, og at merker har en slik form at forveksling eller misbruk ikke kan finne sted.

Merkenemnda skal legge til grunn samme merkeskjønn for merker i Norge og i tilstøtende områder i Sverige.

I Nordland finnes det sørsamiske, lulesamiske og nordsamiske merketradisjoner med variasjoner innenfor disse. Merkenemnda skal søke å ivareta merketradisjonene ved godkjenning av merker.

2. Definisjoner

2.1. Grunnmerke - maadthmïerhke, staeriesmïerhke, vuodomearka, vuođđomearka

Opprinnelig merke uten endringer. Familiens merketype/mearkaoalli avledes fra grunnmerket.

2.2. Merketype - mearkaoalli

Hovedsnitt med bisnitt innenfor hovedsnitt som former merkets særegne hovedtrekk.

2.3. Merkebasis - mearkavuođđu

Merkets særegenhet på bisnittnivå som danner forskjellen mellom grunnmerkene innenfor samme merketype/mearkaoalli.

2.4. Speilvendt øre - mollethbieljie, molsethbieljie

Dette er en spesiell sørsamisk tradisjon. Utgangspunktet er et grunnmerke (staeriesmïerhke). Ørene er byttet om slik at merket blir speilvendt (høyre øre blir venstre øre, venstre øre blir høyre øre).

3. Merkesnitt

3.1. Hovedsnitt - vuodosárgge - váldosánit

Snitt som skaper hovedinntrykket og er lett å se på reinøret. Snittene framgår av vedlegget til retningslinjene.

3.1.2. Hovedsnitt med snittkombinasjoner

Hovedsnitt med bisnitt i hovedsnittet regnes som hovedsnitt.

Enkelte kombinasjoner av snitt regnes som hovedsnitt når det mangler annet hovedsnitt. Hovedsnitt med bisnitt i hovedsnittet og kombinasjoner av snitt som mangler hovedsnitt, framgår av vedlegget til retningslinjene.

3.2. Bisnitt - duoddesárgge - smávvasánit

Snitt som kommer i tillegg til hovedsnitt og som vanligvis er mindre enn hovedsnitt. Bisnitt framgår av vedlegget til retningslinjene.

3.3. Avledet merke ved bruk av tilleggssnitt - jyörehtse, jyörehtasse - rievdadus - eredum-mearka

Tilleggssnitt til grunnmerke/opprinnelig merke som gir et avledet merke/avbrottsmerke. Brukes ofte når barn får et merke som avledes fra et foreldremerke, jf. pkt. 4.2.

3.4. Merkesignatur - mearkamálle - styyle

Merkesignaturen hos den enkelte person som skjærer snitt i øret. Merkesignaturen kan variere i utforming og plassering av snitt. Merkesignaturen kan også variere mellom enkeltpersoner, familier og reinbeitedistrikt.

3.5. Utforming av merkesnitt

Ved godkjenning av reinmerker legger merkenemnda til grunn at ikke mer enn 1/3 av øret skjæres ved påføring av snittene. Dette er viktig av hensynet til en velordnet reindrift og hensynet til dyrevelferd.

4. Grunnprinsippet for merkeskjønnet

4.1.

Nye merker skal søke å følge merketradisjoner og merkebilder som er karakteristisk for familien/slekta.

4.2.

Grunnprinsippet i merkeskjønnet er at reinmerke til barn avledes fra én foreldres reinmerke i det aktuelle reinbeitedistriktet. Avledningen gjøres slik at den ene forelderens hovedsnitt beholdes, og endringen gjøres ved å ta bort eller legge til bisnitt på det ene øret. Snitt plasseres/tas bort på en ledig plass på øret slik at det opprinnelige merket på øret kan kjennes igjen.

4.3.

Ektefelle/samboer som selv ikke har rett til reinmerke etter reindriftslovens § 32 første og annet ledd, avleder sitt merke fra ektefellens/samboerens reinmerke.

5. Unntak fra grunnprinsippet

Merkenemnda kan vurdere unntak fra grunnprinsippet under følgende vilkår:

a. Omsøkte merke er avledet fra en merketype/mearkaoalli i samme siida eller reinbeitedistrikt.

b. Foreldrenes merke er uttømt, dvs. det er ikke mulig å plassere flere bisnitt til foreldrenes hovedsnitt.

c. En person kan overføre eget merke til en annen person innenfor familien og/eller slekta i samme reinbeitedistrikt som merket har vært brukt.

d. Merket er registrert eller har vært registrert på søkers slekt i reinbeitedistriktet og stått ubrukt/ledig. Et ubrukt/ledig merke kan enten være slettet, eller det er gått ut av bruk fordi det ikke finnes rein i merket, og opprinnelig merkeeier har avgått ved døden uten at noen har overtatt merket.

5.1. Særskilt unntak i sørsamisk merketradisjon for speilvendt øre - molsethbieljie

Speilvendt øre (molsethbieljie) av et eksisterende merke er forbeholdt den opprinnelige merkeeier eller eventuelt vedkommendes etterkommere. Noen merker har fulgt hverandre slik fra generasjon til generasjon. Tradisjonen tilsier at slike merkes skal følge hverandre. Merkenemnda vil søke å bevare tradisjonen med speilvendt øre/molsethbieljie for de som holder denne tradisjonen i hevd.

6. Forbehold

Merkenemnda er gitt en vid faglig kompetanse for å ivareta merkesystemet, tradisjoner og nyanser. Av den grunn er retningslinjene ikke uttømmende.

7. Vedlegg til utfyllende retningslinjer for utforming av reinmerker i Nordland reinbeiteområde

Godkjente reinmerker i Nordland reinbeiteområde (PDF)

Fant du det du lette etter?