Til hovedinnhold

Retningslinjer for reinmerker for Sør-Trøndelag / Hedmark og Oppland

Fastsatt av Merkenemnda for Sør-Trøndelag / Hedmark reinbeiteområde 10.06.2021 og godkjent av Reindriftsstyret 28.10.2021 med hjemmel i Reindriftslovens § 38 siste ledd, av 15. juni 2007.

1. Myndighet

1.1

Merkenemnda kan vedta utfyllende retningslinjer for utforming av merker jf. reindriftsloven § 38 siste ledd.

1.2

Merkenemnda skal ivareta sørsamiske merketradisjoner. Sørsamisk språk er spesialisert fagterminologi.

Merkenemnda har ansvaret for å påse at reinmerker har en slik form at forveksling eller misbruk ikke kan finne sted. Merkenemnda skal, under ivaretagelse av hensynet til velordnet reindrift, søke å bevare tradisjonell bruk og utforming av reinmerker, blant annet skal tradisjonelle familiemerker søkes bevart for familien.

2. Definisjoner

2.1 Grunnmerke

Familiens opprinnelige merker foruten endringer som senere er tilføyd i utledede merker.

2.2 Merketype

Merketype beskriver konkret hvilke type hovedsnitt og eventuelle bisnitt innenfor hovedsnittet/ snittene som former rammer for merkets særegne hovedtrekk.

2.3 Merkets særegenhet

Merkesæregenhet på nivå av bisnitt som danner forskjeller mellom grunnmerkene innenfor rammen av samme merketype. For eksempel snittlokalisering av enkelte bisnitt.

2.4 Utledet merke – jyörehtse

Spesifisert merke med bisnitt som danner forskjellen mellom merkene som hører inn under samme grunnmerke eller merketype.

2.5 Hovedsnitt

Snitt som utgjør hovedinntrykket og er lett å se på reinøret. Kombinasjon av flere snitt kan betraktes som et hovedsnitt

2.6 Bisnitt

Mindre snitt som kommer i tillegg til hovedsnitt.

2.7 Mollehtbieljie - «omvendt øre»

Se pkt.4.4

2.8 Merkestil

Den sørsamiske merketradisjonen omfatter forskjellige merkestiler. En kruehkie kan for eksempel merkes forskjellig mellom distriktene. Ved godkjenning av nytt merke skal det tas hensyn til at snittene kan merkes i ulike variasjoner. I det sørsamiske området eksisterer det merkestiler som kan avvike fra snittene i merkeregisteret. I Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde kan for eksempel en skaavhte være opptegnet som kruehkie i merkeregisteret, se forslag til tilføyelsene av variasjonene av merkesnittene. Ved godkjenning av nye merker skal merkenemnda være oppmerksom på ulike merkestiler.

3. Grunnprinsipper i merkeskjønnet

3.1

Nye merker skal søke å følge merketradisjoner og merketyper som er karakteristisk for familien/ slekta.

3.2

Nye reinmerker skal i utgangspunktet utledes fra foreldres merke. Det utledete merket beholder foreldres merketypens særpreg, og tilføyes endringer i snittlokalisering eller tilføyes nye snitt (jyörehtse).

3.3

Hvis foreldrene tilhører hvert sitt reinbeitedistrikt, skal reinmerket søkes utledet fra den forelderen sitt reinmerke som tilhører den sijte/det distriktet som reinmerket søkes til.

3.4

Dersom foreldrenes merketype er uttømt eller ikke kan utledes ytterligere, kan omsøkte reinmerke utledes fra familien/ slekten

4. Unntak fra grunnprinsippet / sørsamiske merketradisjoner

4.1

I deler av det sørsamiske reinbeiteområdet kan det være flere ulike merketyper innad i nærmeste familie. Tidligere merker innenfor en familie behøver således ikke være av samme merketype. Det samme gjelder nyregistrering av merke, for eksempel ved at merket kan være arvet eller kjøpt innad i reinbeitedistriktet/ sijten, eller fra andre reinbeitedistrikt/ samebyer. Merket kan også være medbrakt fra andre reinbeitedistrikt eller sameby.

4.2

Arv, kjøp og salg av reinmerker har vært og er en del av den sørsamiske merketradisjonen. Det åpnes for bruk av tradisjonelle familiemerker som tidligere har vært i bruk. Det må i slike tilfeller foreligge dokumentasjon/ samtykke ved behandling av søknader.

4.3

Mollehtbieljie «omvendt øre» er en sørsamisk merketradisjon. Innen samme familie kan man ha speilvendte reinmerker, hvor det ene merkets høyre og venstre øre er det andre merkets venstre og høyre øre. Noen av disse merkene har fulgt hverandre gjennom generasjoner. Slike merker bør følges ad i familiens indre krets og samme sijte, slik at søsken, barn eller barnebarn kan få registrert et speilvendt merke. Der det har vært tradisjon, omfattes dette også samme eier av mollehtbieljie.

4.4

I de tilfeller hvor det søkes om merke til ektefelle/ samboer som selv ikke har rett til reinmerke etter Reindriftslovens § 32 første ledd, skal søker i utgangspunktet utlede sitt merke fra ektefelles/samboers merke. Dersom ektefelles/samboers familie har et reinmerke som ikke er i bruk, kan det søkes om å få tildelt dette.

5. Forbehold

Merkenemnda er gitt en vid faglig kompetanse for å ivareta merkesystemet og dets nyanser. Av den grunn er ikke retningslinjene uttømmende.

Fant du det du lette etter?