Til hovedinnhold

Retningslinjer for reinmerker for Troms

Merkenemnda for Troms reinbeiteområde har, 8. november 2018, vedtatt retningslinjer for utforming av reinmerker mv. Retningslinjene er godkjent av Reindriftsstyret 15. april 2020.

1. Myndighet 

Merkenemnda kan vedta utfyllende retningslinjer for utforming av merker for forvaltning av merkesystemet i Troms. 

Merkenemnda har etter reindriftsloven § 38 første ledd tredje setning ansvaret for å påse at merker har en slik form at forveksling eller misbruk ikke kan finne sted. Merkenemnda skal, under ivaretakelse av hensynet til en velordnet reindrift, søke å bevare tradisjonell bruk og utforming av merker, blant annet skal tradisjonelle familiereinmerker søkes bevart for familien, jamfør reindriftslovens § 38 første ledd, fjerde setning. 

I Troms reinbeiteområde har man både lulesamiske og nordsamiske merketradisjoner. Disse merketradisjonene skal respekteres ved godkjenning av reinmerker.

2. Mearkasánit 

2.1 Hovedsnitt

Større snitt som er lett å se på reinøre: 
gieška, hoaŋka, gaskat, guobir, skivdnji ovddal/maŋil, lottigazza og gaskat ja nihtta. 

2.1.1 Geaiggobealji og vatnja 

geaiggobealji (merke uten hovedsnitt) er vatnja et viktig snitt og kjennetegn som utgjør reinmerkets karakteristiske trekk og særegenhet. 

2.2 Bisnitt 

Bisnitt er mindre snitt (endringer) som kommer i tillegg til hovedsnitt: 
ceahkkes, sárggaldat, vatnja, luddestat og moskoráigi/ráigi

2.2.1  Geaiggobealji og luddestat

geaiggobealji (merke uten hovedsnitt) er luddestat i ørespiss et viktig og tydelig kjennetegn som utgjør reinmerkets karakteristiske trekk og særegenhet. 

2.3  Fravær av hovedsnitt og bisnitt - geaiggobealji og jalgat

Geaiggobealjii (fravær av hovedsnitt) og jalgat (fravær av bisnitt) utgjør merketype og reinmerker likestilt med reinmerker som har hovedsnitt og bisnitt.

3. Definisjoner 

3.1 Grunnmerke

Grunnmerke er opprinnelige merke foruten endringer som senere er tilføyd i utledede merker. 

3.2 Merketype

Merketype er hovedsnitt og bisnitt innenfor hovedsnitt som gir rammen for merkets særegne hovedtrekk. 

Familiens merketype er utledet fra slektens grunnmerke og videreføres når hovedsnitt og bisnitt inn i hovedsnitt blir opprettholdt. 

3.3 Tradisjonell familiemerke - árbevirolaš sohkamearka

Tradisjonell familiemerke (árbevirolaš sohkamearka) - nedarvet merke som uforandret har blitt overført fra tidligere generasjon til nåværende innenfor nær familie. 

3.4 Utledet merke

Utledet merke –ett spesifikt merke med bisnitt som skiller den fra andre merker som hører inn under samme grunnmerke.

4. Grunnprinsippet i merkeskjønnet  

Grunnprinsippet er at et nytt merke skal utledes fra merketypen til den personen som søker utleder sin reindriftsrett fra etter reindriftslovens § 32, og forskjellen skal markeres med endringer på bisnittnivå (utledet merke).  

Et utledet reinmerke skal søkes registrert i samme siida/det distrikt som reinmerket det søkes utledning fra tilhører.  

Søkes det om reinmerke til ektefelle/samboer som ikke selv har rett til reinmerke jamfør reindriftslovens § 32 første og andre ledd, men som får rett til reinmerke etter reindriftsloven § 32 tredje ledd, skal det søkes om utledning fra samboerens/ektefellens reinmerke.  

5. Unntak fra grunnprinsippet 

5.1 

Merkenmenda kan vurdere å fravike grunnprinsippet hvis samtlige vilkårene er oppfylt: 

  1. Foreldrenes merketyper må være uttømt, 
  2. Merket som søkes brukt som utgangspunkt skal tilhøre slekting i oppadstigende linje, og 
  3. Merket som søkes brukt som utgangspunkt skal være i brukt/vært i bruk i samme siida/distrikt som søker skal tilhøre. 

Det vises til NOU 2001:35, pkt 9.4.2.1: 
“utformingen av merket kan også ha utgangspunkt i hovedsnittene til slektninger i oppadstigende linje, som besteforeldre, onkler og tanter.”  

5.2 

Hvis det ikke er mulig å utledet ett merke etter prinsippene i punkt 5.1, så kan man vurdere en helt ny merketype. 

6. Språk  

Ved motstrid mellom den samiske og den norske versjonen av retningslinjene for merkenemndas saksbehandling skal den samiske versjonen ha forrang.  

7. Hovedsnitt og bisnitt som kan brukes  

Ved søknad om godkjenning av reinmerke vil det være de merkesnittene som ble vedtatt av Merkenemnda for Troms i sak ST 1/15 som tradisjonelle merkesnitt i Troms, som skal brukes. 

Tradisjonelle merkesnitt 

Illustrasjon av Ceahkes, Biehkke
Ceahkes, biehkke
Illustrasjon av Sárggaldat, Sargaldat/Tjiehkes
Sárggaldat, sargaldat/tjiehkes
Illustrasjon av Stuora ceahkes, Stuora biehkke
Stuora ceahkes, stuora biehkke
Illustrasjon av Vatnja, Vaknja (foran), Vajastak (bak)
Vatnja, vaknja (foran), vajastak (bak)
Illustrasjon av Luddestat, Sleptje liektje
Luddestat, sleptje liektje
Illustrasjon av Luddestat ja raigi, Sleptje ja rájggi
Luddestat ja raigi, sleptje ja rájggi
Illustrasjon av Moskoráigi, Ráigi
Moskoráigi, ráigi
Illustrasjon av Gieška, Gieska åvdalt
Gieška, gieska åvdalt
Illustrasjon av Hoaŋka, Gieska manjil
Hoaŋka, gieska manjil
Illustrasjon av Skivdnji ovddal, Skivdnji åvdalt
Skivdnji ovddal, skivdnji åvdalt
Illustrasjon av Skivdnji maŋil, Skivdnji manjel
Skivdnji maŋil, skivdnji manjel
Illustrasjon av Gaskat, Nahppa
Gaskat, nahppa
Illustrasjon av Guobir, Skarja
Guobir, skarja
Illustrasjon av Loddegazza
Loddegazza
Illustrasjon av Gaskat ja nihtta
Gaskat ja nihtta

Ulike snittkombinasjoner 

Illustrasjon av Ceahkes ja ceahkká sisa ovddal
Ceahkes ja ceahkká sisa ovddal
Illustrasjon av Vatnja ja vanja sisa ovddal
Vatnja ja vanja sisa ovddal
Illustrasjon av Gieška ja gieškka sisa
Gieška ja gieškka sisa
Illustrasjon av Gieška ja gieškka sisa luddestat ja ráigi
Gieška ja gieškka sisa luddestat ja ráigi
Illustrasjon av Gieška ja gieškkageažis luddestat
Gieška ja gieškkageažis luddestat
Illustrasjon av Guobergieška
Guobergieška
Illustrasjon av Gieškalahki
Gieškalahki
Illustrasjon av Gieškalahkki ja gieškalahki sisa luddestat
Gieškalahkki ja gieškalahki sisa luddestat
Illustrasjon av Gieškalahkki ja gieškka sisa
Gieškalahkki ja gieškka sisa
Illustrasjon av Gieškalahkki, gieška ja gieškalahki sisa luddestat
Gieškalahkki, gieška ja gieškalahki sisa luddestat
Illustrasjon av Hoaŋka ja hoaŋkka sisa
Hoaŋka ja hoaŋkka sisa
Illustrasjon av Hoaŋka ja hoaŋkka sisa luddestat ja ráigi
Hoaŋka ja hoaŋkka sisa luddestat ja ráigi
Illustrasjon av Hoaŋka ja hoaŋkkageažis luddestat
Hoaŋka ja hoaŋkkageažis luddestat
Illustrasjon av Guoberhoaŋka
Guoberhoaŋka
Illustrasjon av Hoankalahki
Hoankalahki
Illustrasjon av Hoaŋkalahkki ja hoaŋkalahki sisa luddestat
Hoaŋkalahkki ja hoaŋkalahki sisa luddestat
Illustrasjon av Hoaŋkalahkki ja hoaŋkka sisa luddestat
Hoaŋkalahkki ja hoaŋkka sisa luddestat
Illustrasjon av Hoaŋkalahkki, koaŋkka ja hoaŋkalahki sisa luddestat
Hoaŋkalahkki, koaŋkka ja hoaŋkalahki sisa luddestat
Illustrasjon av Skivdnji ovddal ja skivnnje sisa
Skivdnji ovddal ja skivnnje sisa
Illustrasjon av Skivdnji ovddal ja skivnnje sisa luddestat ja ráigi
Skivdnji ovddal ja skivnnje sisa luddestat ja ráigi
Illustrasjon av Skivdnji ovddal ja skivnnje sisa guokte
Skivdnji ovddal ja skivnnje sisa guokte
Illustrasjon av Skivdnjelahkki ovddal
Skivdnjelahkki ovddal
Illustrasjon av Skivdnjelahkki ovddal ja skivnnje sisa luddestat
Skivdnjelahkki ovddal ja skivnnje sisa luddestat
Illustrasjon av Skivdnji maŋil ja skivnnje sisa
Skivdnji maŋil ja skivnnje sisa
Illustrasjon av Skivdnji maŋil ja skivnnje sisa luddestat ja ráigi
Skivdnji maŋil ja skivnnje sisa luddestat ja ráigi
Illustrasjon av Skivdnji maŋil ja skivnnje sisa guokte
Skivdnji maŋil ja skivnnje sisa guokte
Illustrasjon av Skivdnjelahkki maŋil
Skivdnjelahkki maŋil
Illustrasjon av Skivdnjelahkki maŋil ja skivnnje sisa luddestat
Skivdnjelahkki maŋil ja skivnnje sisa luddestat
Illustrasjon av Gaskat ja moskoráigi
Gaskat ja moskoráigi
Illustrasjon av Gaskat ja gaskat sisa
Gaskat ja gaskat sisa
Illustrasjon av Gaskat ja gaskat sisa luddestat ja ráigi
Gaskat ja gaskat sisa luddestat ja ráigi
Illustrasjon av Gaskat ja gaskat sisa guokte
Gaskat ja gaskat sisa guokte
Illustrasjon av Guobir ja guohper sisa
Guobir ja guohper sisa
Illustrasjon av Guobir ja guohper sisa luddestat ja ráigi
Guobir ja guohper sisa luddestat ja ráigi
Illustrasjon av Guobir ja moskoráigi
Guobir ja moskoráigi

Retningslinjer godkjent i Reindriftsstyret 15. april 2020 / Njuolggadusat dohkkehuvvon Boazodoallostivrras cuoŋománu 15. beaivvi 2020 

Fant du det du lette etter?