Til hovedinnhold

Instruks om Reindriftsstyrets oppgaver, myndighet og arbeidsordning

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 25.08.2020, jf. lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 71 tredje ledd og vedtak om delegering av myndighet ved kongelig resolusjon av 15. juni 2007.

I

Konstituering, godtgjørelse og sekretariat

§ 1 Konstituering

Reindriftsstyret oppnevnes for fire år av gangen, etter reindriftsloven § 71. Landbruks- og matdepartementet oppnevner leder blant medlemmene.

Reindriftsstyret oppnevner nestleder blant medlemmene.

§ 2 Godtgjørelse

Landbruksdirektoratet fastsetter en årlig godtgjørelse for leder av Reindriftsstyret.

Reindriftsstyrets øvrige medlemmer og varamedlemmer skal motta godtgjørelse i henhold til veiledende satser i Statens personalhåndbok. Dette gjelder godtgjørelse for møter, møteforberedelse, tapt arbeidsfortjeneste og eventuell godtgjørelse til barnepass.

Utgifter til reise skal refunderes i henhold til statens reiseregulativ.

§ 3 Sekretariat

Landbruksdirektoratet er sekretariat for Reindriftsstyret.

Sekretariatet skal forberede saker for Reindriftsstyret, og legge frem forslag til vedtak i enkeltsaker.

II

Reindriftsstyrets arbeidsordning

§ 4 Innkalling til og gjennomføring av møter

Reindriftsstyret bør holde møte minst en gang i kvartalet og skal for øvrig møtes når leder eller minst to medlemmer ber om det.

Landbruksdirektoratet i samråd med leder innkaller til møte minst to uker før møtet skal avholdes. Sammen med innkallingen skal følge saksliste, samt begrunnet utredning i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser og forslag til vedtak for de enkelte saker. Det kan gjøres unntak fra dette i spesielle tilfeller.

Dersom et medlem ikke kan delta på styremøte, skal vedkommende umiddelbart gi melding om dette til styrets sekretariat slik at varamedlem kan innkalles. Har både leder og nestleder forfall, velger styret en fungerende leder. Det samme gjelder for den enkelte sak dersom både leder og nestleder er inhabile.

Leder styrer møtet og bestemmer behandlingsmåten for hver enkelt sak. Det kan ikke tas opp saker til behandling som ikke er ført på sakslista uten at alle tilstedeværende medlemmer er enige om det.

Reindriftsstyret er beslutningsdyktig når lederen (fungerende leder) og minst 3 av de øvrige medlemmene er til stede. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 5 Offentlighet og protokoll

Møtene i Reindriftsstyret holdes for åpne dører. Reindriftsstyret kan likevel vedta å behandle en sak, eller deler av en sak, for lukkede dører når lovbestemt taushetsplikt, hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.

Leder skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet.

Protokollen skal inneholde opplysninger tid og sted for møtet, hvem som møtte og hvem som hadde forfall, hvilke saker som ble behandlet og hvilke vedtak som ble fattet. Medlemmenes forslag og begrunnelse i den enkelte sak skal komme klart fram.

Dersom styret vedtar å behandle en sak, eller deler av en sak, for lukkede dører, skal hjemmelen for vedtaket tas inn i protokollen.

Protokollen godkjennes av styret som siste sak på dagsorden.

En kort oppsummering av saken, og forslag til vedtak fra Landbruksdirektoratet skal følge protokollen og gjøres tilgjengelige på Landbruksdirektoratets nettside.

§ 6 Saksforberedelse, vedtak og klage

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker av (forvaltningsloven) og uskrevne normer for god forvaltningsskikk gjelder for Reindriftsstyrets virksomhet. Det samme gjelder lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).

Reindriftsstyret skal påse at sakene er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven § 17.

Saksforberedelsen skal være dekkende for alle sider ved saken. Alternative løsninger skal være vurdert. Befaringer vil kunne være en nødvendig del av saksforberedelsen.

Enkeltvedtak skal begrunnes, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25. Det bør legges stor vekt på å utforme klare begrunnelser for de vedtak som fattes. Dette gjelder også i de saker der Reindriftsstyrets vedtak avviker fra Landbruksdirektoratets forslag til vedtak.

Partene skal så snart som mulig underrettes om vedtaket etter de bestemmelser som er fastsatt i forvaltningsloven § 27.

Enkeltvedtak truffet av Reindriftsstyret som første instans kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter bestemmelsene i kapittel VI i forvaltningsloven.

Landbruks- og matdepartementet kan av eget tiltak omgjøre Reindriftsstyrets vedtak, jf. forvaltningsloven § 35.

§ 7 Delegering

Reindriftsstyret kan delegere sin myndighet etter reindriftsloven § 75 og § 79 første ledd nr. 1 og 2 til Landbruksdirektoratet. Reindriftsstyret kan også delegere sin myndighet etter forskrift 1. november 1982 for godkjenning av gjeterhytter i reindriften til Landbruksdirektoratet, jf. § 3 i forskriften.

III

Reindriftsstyrets myndighet og oppgaver

§ 8 Rådgiverfunksjonen

Reindriftsstyret kan gi høringsuttalelser i saker som gjelder reindriften, herunder lovendringer, større utbyggingssaker i reindriftsområder og andre saker av betydning for reindriften. Reindriftsstyret kan også ha en rådgivende funksjon ovenfor offentlige myndigheter på andre samfunnsområder. Rollen som faglig rådgiver kan også utføres utenom egen møtevirksomhet, gjennom for eksempel deltakelse i eksterne møter og konferanser av ulik art.

Reindriftsstyret kan også på eget initiativ ta opp saker av større viktighet for reindriften.

Reindriftsstyret kan bistå jordskifterettene i forbindelse med jordskifterettenes behandling av saker etter reindriftsloven.

§ 9 Forvalterfunksjonen

Som offentlig forvaltningsorgan skal Reindriftsstyret bidra til at myndighetene når de overordnede mål for reindriftspolitikken som er fastsatt av Stortinget. Reindriftsstyret skal utføre de oppgaver som er gitt i eller med hjemmel i reindriftsloven. Disse oppgaver er følgende:

 1. Bidra til at reindriftsnæringen utvikles mot de mål som fremgår i reindriftsloven § 1.
 2. Gi uttalelse om inndeling i reinbeiteområder, jf. reindriftsloven § 5.
 3. Foreta inndeling i reinbeitedistrikter, jf. reindriftsloven § 6. For disse skal styret ivareta de hensyn som følger av § 42 i reindriftsloven.
 4. Gi tilråding i saker hvor det søkes om konsesjon til å utøve reindrift utenfor reinbeiteområde, jf. reindriftsloven § 8.
 5. Avgjøre om personer eller institusjoner som ikke oppfyller vilkårene for å eie rein i det samiske reinbeiteområdet, får eie rein når særlige forhold eller andre behov foreligger, jf. reindriftsloven § 9 tredje og fjerde ledd.
 6. Ta opp til vurdering og gi uttalelse om områder som er fredet for reinbeiting fortsatt skal være fredet. Gi uttalelse om nye fredninger som ønskes gjennomført, jf. reindriftsloven § 19, annet ledd.
 7. Avgjøre saker hvor det søkes om godkjenning for oppføring av gjeterhytte, jf. reindriftsloven § 21 første ledd og forskrift 1. november 1982 nr. 1569 om godkjenning av gjeterhytter i reindriften.
 8. Avgjøre saker hvor det søkes om godkjenning av bruksendring, jf. reindriftsloven § 21 tredje ledd og vedtak av 22. desember 2008 om delegering av myndighet.
 9. Gi fagkyndig tilråding i saker hvor det søkes om godkjenning for oppføring av gjerder og anlegg, jf. reindriftsloven § 24 annet ledd.
 10. Avgjøre om en person som har fått rett til å eie rein etter reindriftsloven § 9 tredje ledd, skal få rett til reinmerke, jf. reindriftsloven § 32 femte ledd.
 11. Oppnevne klagenemnd for merkenemnda, jf. reindriftsloven § 37.
 12. Foreta eventuell godkjenning i henhold til reindriftsloven § 38 sjette ledd.
 13. Avgjøre om vilkårene er oppfylt for å fravike hovedregelen om antall medlemmer i et distriktsstyre, jf. reindriftsloven § 43 første, annet og tredje ledd.
 14. Foreta endelig stadfesting og godkjenning av reintallet for den enkelte siida, jf. reindriftsloven § 58 sjette ledd.
 15. Sørge for at en siida som har et for høyt reintall reduserer dette, jf. reindriftsloven § 60 tredje ledd.
 16. Utpeke megler, jf. reindriftsloven § 73 annet ledd.
 17. Gi nødvendig pålegg for å bringe et ulovlig forhold til opphør, eventuelt delegere myndighet til Landbruksdirektoratet, jf. reindriftsloven § 75.
 18. Fastsette en løpende tvangsmulkt dersom gitte pålegg ikke oppfylles, jf. reindriftsloven § 76.
 19. Avgjøre om en leder av siidaandel skal ilegges en avgift ved brudd på bruksregler, jf. reindriftsloven § 77 første ledd.
 20. Avgjøre om det skal utferdiges forelegg dersom gitte pålegg ikke er oppfylt, jf. reindriftsloven § 78.
 21. Avgjøre om tvangstiltak skal iverksettes, jf. reindriftsloven § 79 første ledd, eventuelt delegere myndighet til Landbruksdirektoratet, jf. annet ledd.
 22. Avgjøre klager over fylkesmannens vedtak etter reindriftsloven. Reindriftsstyret kan av eget tiltak omgjøre fylkesmannens vedtak etter reindriftsloven, jf. forvaltningslovens § 35.

§ 10 Andre oppgaver

Reindriftsstyret skal ellers utføre de oppgaver som pålegges av kompetent myndighet.

Reindriftsstyret skal avgi årlig melding til Landbruks og matdepartementet og Sametinget om styrets egen virksomhet foregående reindriftsår. I meldingen bør det gis en vurdering av reindriftens utvikling.