Til hovedinnhold

Protokoll Reindriftsstyret 16.12.2020

Protokoll fra møte i Reindriftsstyret onsdag 16. desember 2020 kl. 08:00 i Landbruksdirektoratet. Møte nr. 6/2020

Møtet ble hevet kl 11:30. 

Til stede: Inge Ryan, Inger Marie Gaup Eira, Kjetil Linde Holo, Leif Anders Somby, Inge Danielsen, Asgrim Opdal 

Frafall: Ragnhild Sparrok Larsen, Siri Vigmostad 

Fra Landbruksdirektoratet: Jørn Rolfsen, Liv Berit Hætta, Asbjørn Kulseng, Odd Kristian Kaushik-Svaler 

Saksliste

 • 43/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • 44/20 Søknad om bruksendring fra gjeterhytte til fritidshytte i Lebesby kommune
 • 45/20 Søknad om permanent gjerde rundt Máskevárri i Tana kommune
 • 46/20 Klage på vedtak om fastsettelse av øvre reintall i Reinbeitedistrikt 27 Joahkonjárga - krav om dekning av sakskostnader
 • 47/20 Klage på vedtak om avslag om overføring av siidaandel YK21 i reinbeitedistrikt 27 Joahkonjárga
 • 48/20 Klage på vedtak om avslag på dispensasjon fra beitetidsbestemmelser - reinbeitedistrikt 24B Seiland øst
 • 49/20 Begjæring om omgjøring av Reindriftsstyrets vedtak  i sak 90/11 om fastsettelse av øvre reintall for reinbeitedistrikt 29 Seakkesnjárga ja Silda
 • 50/20 Revisjon av distriktsinndeling for reinbeiter i Sør-Varanger
 • 51/20 Delegerte saker - rapportering til Reindriftsstyret 
 • 08/20 Delegert sak - Godkjenning av overføring av eksisterende gjeterhytte i Maridalen - Ánárjokdalen i Karasjok kommune
 • 09/20 Delegert sak - Godkjenning av overføring av gjeterhytte ved Smørfjordeidet i Porsanger kommune
 • 01/20 Kopi av brev fra LMD -  Reindriftsstyrets vedtak i sak 36/20 om rein på innmark på Reipå
 • 52/20 Eventuelt
 • 53/20 Møteplan for 2021
 • 54/20 Godkjenning av protokoll 

Sak nr.: 43/20

Sektor:  

Behandling: 16.12.2020 

Tittel: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Saks nr.: 20/80098 Doknr 

Møtebehandling

Vedtak   

Innkalling og dagsorden godkjent. 

Sak nr.: 44/20 

Sektor:  

Behandling: 16.12.2020 

Tittel: Søknad om bruksendring fra gjeterhytte til fritidshytte i Lebesby kommune 

Saks nr.: 20/77499 Doknr 

Møtebehandling

Votering: Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak

Med hjemmel i reindriftsloven § 21 tredje ledd, godkjenner Reindriftsstyret søknad om bruksendring av gjeterhytte ved Vuonjaljohka i Lebesby kommune. 

Begrunnelse

En tillatelse til bruksendring av hytta vil ikke medføre uønskede aktiviteter i området og ulemper for reindriften. Gjeterhytta er lokalisert i et område som er bebygd med fritidsboliger, og er i umiddelbar nærhet til fylkesveg 98. 

Oppsummering

Søknad om bruksendring fra gjeterhytte til fritidshytte ved Vuonjaljohka i Lebesby kommune. Bygget er i sommerbeiteområdet for reinbeitedistrikt 13, Siskit Čorgas ja Lágesduottar. 

Sak nr.: 45/20 

Sektor:  

Behandling:  16.12.2020 

Tittel: Søknad om permanent gjerde rundt Máskevárri i Tana kommune 

Saks nr.: 16/68102 Doknr 

Møtebehandling

Votering: Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak

Reinbeitedistrikt 7, Rakkonjarga sin søknad om oppføringstillatelse til permanent gjerde rundt Máskevárri i Tana kommune innvilges med hjemmel i reindriftsloven § 24. 

Begrunnelse

Gjerdet vil redusere faren for sammenblanding ved at rein trekker inn i Máskevárri. For distrikt 7 vil et gjerde mot distrikt 9 bidra til å sikre beiteområdene, og til at distriktet ikke mister rein inn i distrikt 9. Gjerdet vil også redusere behovet for intens gjeting for distrikt 9 for å hindre at distriktet sine rein beiter innenfor distrikt 7 (Máskevárri). 
Fylkesmannens forslag til trasé anses ikke for å ha store negative virkninger for naturmangfold, kulturminner eller friluftsliv i området. 

Tillatelsen gis med følgende vilkår: 

 1. Det midlertidige gjerdet skal rives, og gjerdemateriellet skal leveres godkjent avfallsmottak når det nye gjerdeanlegget er ferdigstilt.
 2. Ved bygging av gjerdet tillates ikke sauenetting, men viltnetting i en høyde på ca. 120/130 cm.
 3. Det skal settes opp porter alle steder hvor det er behov for det av hensyn til fiske, friluftsliv og vilt.
 4. I henhold til krav om viltporter: dersom gjerdet har en høyde på 1,6 m, skal nettingen senkes til 1,2 m over bakken.
 5. Gjerdet skal føres opp i god avstand fra lokalitet/naturtypeområde i/ved omsøkt trasé, Vuolemuslattu, i henhold til Fylkesmannens miljøvernavdeling sin uttalelse.
 6. Gjerdet skal føres opp i samsvar med Sametingets forutsetninger for gjennomføring av tiltaket.
 7. Arbeidet med gjerdet skal stanses og kulturmyndigheter varsles dersom det under arbeidet fremkommer gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, jf. kulturminneloven § 8.
 8. Gjerdet skal vedlikeholdes, og skader og lignende utbedres straks. 
 9. Dersom behovet for gjerdet faller bort skal gjerdet fjernes. Gjerdemateriell skal da leveres til godkjent avfallsmottak og området ryddes. 

Reindriftsmyndighetene kan med hjemmel i reindriftsloven § 24 tredje ledd kreve gjerdet fjernet dersom de fastsatte vilkårene ikke overholdes. 

Oppsummering

Reinbeitedistrikt 7, Rakkonjarga har søkt om tillatelse til oppføring av permanent gjerde for rein rundt Máskevárri i Tana kommune.

Sak nr.: 46/20 

Sektor: 

Behandling:  16.12.2020 

Tittel: Klage på vedtak om fastsettelse av øvre reintall i Reinbeitedistrikt 27 Joahkonjárga - krav om dekning av sakskostnader 

Saks nr.: 17/156 Doknr 

Møtebehandling

Votering: Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Reinbeitedistrikt 27, Joahkonjárga, tilkjennes dekning av sakskostnader på 25 900 kroner for kostnader knyttet til advokatbistand for å få endret Reindriftsstyrets vedtak i sak 35/20, i møte 3. september 2020, der Reindriftsstyret fastsatte øvre reintall for reinbeitedistrikt 27 til 2800 rein i vårflokk. 

Begrunnelse

Sakskostnadene har etter forvaltningsloven § 36 vært vesentlige og nødvendige for å få endret Reindriftsstyret sitt vedtak. 

Oppsummering

Reindriftsstyret traff i møte 4. november 2020 vedtak om å ta klage fra Reinbeitedistrikt 27, Joahkonjárga, på vedtak om fastsettelse av øvre reintall til følge. Klager har fremmet krav om dekning av nødvendige sakskostnader for å få endret vedtaket, jf. forvaltningsloven § 36. 

Sak nr.: 47/20 

Sektor: 

Behandling:16.12.2020 

Tittel: Klage på vedtak om avslag om overføring av siidaandel YK21 i reinbeitedistrikt 27 Joahkonjárga 

Saks nr.: 20/1935 Doknr 

Møtebehandling

Votering: Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak

Reindriftsstyret tar klagen delvis til følge og godkjenner overføring av siidaandel YK21 til Anne Maret J Buljo med virkning fra myndighetsdato 5. juli 2020. 

Begrunnelse

På tidspunktet for den fornyede klagebehandlingen er myndighetskravet oppfylt. Det er videre sannsynliggjort Buljo at oppfyller vilkåret i reindriftsloven § 15 andre ledd om å ha deltatt i alle sider av arbeidet i reindriften sammen med lederen i minst tre år. 

Oppsummering

Reindriftsstyret behandler klagen på Fylkesmannen i Troms og Finnmark sitt vedtak om å ikke godkjenne overføring av siidaandel. 

Sak nr.: 48/20 

Sektor: 

Behandling:16.12.2020 

Tittel: Klage på vedtak om avslag på dispensasjon fra beitetidsbestemmelser - reinbeitedistrikt 24B Seiland øst 

Saks nr.: 20/2048 Doknr 

Møtebehandling 

Votering: Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak

Reindriftsstyret tar ikke klage på Fylkesmannen i Troms og Finnmark sitt vedtak om å ikke gi dispensasjon fra bruksreglene om beitetider til følge. 

Begrunnelse

Det er ikke sannsynliggjort et grunnlag for å dispensere fra beitetidsbestemmelsene etter reindriftsloven § 61. 

Oppsummering

Reinbeitedistrikt 24B Seiland øst har påklaget Fylkesmannen i Troms og Finnmark sitt vedtak om å ikke gi dispensasjon fra reinbeitedistriktets bruksregler om beitetid. 

Sak nr.: 49/20 

Sektor:  

Behandling: 16.12.2020 

Tittel: Begjæring om omgjøring av Reindriftsstyrets vedtak  i sak 90/11 om fastsettelse av øvre reintall for reinbeitedistrikt 29 Seakkesnjárga ja Silda 

Saks nr.: 17/3725 Doknr 

Møtebehandling

Inger Marie Gaup Eira fremmet nytt forslag til vedtak:  
Reindriftsstyret omgjør sitt vedtak i sak 90/11 om fastsettelse av øvre reintall for reinbeitedistrikt 29, Seakkesnjárga ja Silda slik at det kan fastsette et øvre reintall for hver av sommersiidaene. 
 
Votering: Inger Marie Gaup Eira sitt forslag til nytt vedtak: 1 stemme 
 
Landbruksdirektorates innstilling: 5 stemmer 
 
Landbruksdirektoratets innstilling vedtatt med 5 mot 1 stemme. 

Vedtak

Reindriftsstyret omgjør ikke sitt vedtak i sak 90/11 om fastsettelse av øvre reintall for reinbeitedistrikt 29, Seakkesnjárga ja Silda. 

Begrunnelse

Regler om reintall i distriktet skal fastsettes i bruksreglene som skal utarbeides av distriktsstyret. Reinbeitedistriktet kan gjennom reindriftslovens bestemmelser om utarbeidelse av bruksregler igangsette en prosess for å revidere reglene om reintall i distriktet. 

Landbruksdirektoratet tar initiativ til møte med distriktet for å se på mulighetene for at distriktet selv får utarbeidet bruksregler om reintallsfordelingen.  

Oppsummering

Reindriftsstyrets vedtak i sak 90/11 om fastsettelse av øvre reintall er begjært omgjort.

Sak nr.: 50/20

Sektor:

Behandling:  16.12.2020

Tittel: Revisjon av distriktsinndeling for reinbeiter i Sør-Varanger 

Saks nr.: 19/68790 Doknr

Møtebehandling

Votering: Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak

Reindriftsstyret stadfester gjeldende distriktsinndeling for Varanger reinbeiteområde slik de er bestemt i Fylkesmannens forordning av 1934 og 1937. Reindriftsstyret legger til grunn beiterettsgrensene som de fremkommer i dom av 2. april 2013 i Hålogaland lagmannsrett og 20. april 2018 i Øst-Finnmark tingrett.  

Beiterettighetene sørøst for Munkelva i distrikt 5C mellom Pasviksiidaen og Maggasiidaen er overlappende. Dette forholdet bør avklares gjennom felles bruksregler. Fylkesmannen i Troms og Finnmark tar initiativ til møte mellom distriktene om felles bruksregler. 

Sak nr.: 51/20

Sektor:

Behandling: 16.12.2020 

Tittel: Delegerte saker - rapportering til Reindriftsstyret 

Saks nr.: 20/80098 Doknr 

Møtebehandling

Reindriftsstyret tok sakene til etterretning. 

Vedtak


 

Sak nr.: 08/20

Sektor:

Behandling: 16.12.2020

Tittel: Delegert sak - Godkjenning av overføring av eksisterende gjeterhytte i Maridalen - Ánárjokdalen i Karasjok kommune 

Saks nr.: 20/75096 Doknr 

Møtebehandling

Vedtak 

Sak nr.: 09/20 

Sektor: 

Behandling: 16.12.2020 

Tittel: Delegert sak - Godkjenning av overføring av gjeterhytte ved Smørfjordeidet i Porsanger kommune 

Saks nr.: 20/76393 Doknr 

Møtebehandling

Vedtak 

Sak nr.: 01/20 

Sektor: 

Behandling: 16.12.2020 

Tittel: Kopi av brev fra LMD -  Reindriftsstyrets vedtak i sak 36/20 om rein på innmark på Reipå 

Saks nr.: 20/3004 Doknr 

Møtebehandling

Landbruksdirektoratet orienterte Reindriftsstyret om saken og videre oppfølging. 

Vedtak 

 

Sak nr.: 52/20 

Sektor: 

Behandling: 16.12.2020 

Tittel: Eventuelt 

Saks nr.: 20/80098 Doknr 

Møtebehandling

Reindriftsstyret ble informert om at sak om avvikling av siidaandel og alternativt beiteområde vil fremmes for styret våren 2021. 
 
Landbruksdirektoratet orienterte Reindriftsstyret om behandlingen av forholdsmessig reduksjon i reinbeitedistrikt 13. På grunn av advokatbytte kan ikke saken behandles før neste møte i Reindriftsstyret. 

Vedtak 

Sak nr.: 53/20 

Sektor: 

Behandling: 16.12.2020 

Tittel: Møteplan for 2021 

Saks nr.: 20/80098 Doknr 

Møtebehandling

Vedtak 

Reindriftsstyret vedtok møteplanen.

Sak nr.: 54/20 

Sektor: 

Behandling: 16.12.2020 

Tittel: Godkjenning av protokoll 

Saks nr.: 20/80098 Doknr 

Møtebehandling

Vedtak 

Protokoll godkjent.