Hva betyr omdisponering?  

Omdisponering betyr at det gis en tillatelse for at dyrka jord eller dyrkbar jord kan brukes til andre formål enn jordbruksproduksjon. I utgangspunktet er det forbudt med omdisponering, men kommunen kan i særlige tilfeller gi en tillatelse. 

Hva regnes som dyrka eller dyrkbar jord?  

Dyrka jord er 

  • Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying. 
  • Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflata, slik at maskinell høsting er mulig. 
  • Innmarksbeite: Jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 prosent av arealet skal være dekt av godkjente grasarter eller beitetålende urter. 

Dyrkbar jord er 

  • Areal som ikke er fulldyrka, men som kan fulldyrkes til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord, og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. For eksempel kan skog eller annen jorddekt fastmark regnes som dyrkbar jord.  

Når må du søke om omdisponering?  

For arealer som er dyrka jord, må du søke om omdisponering dersom arealet skal brukes til andre formål enn jordbruksproduksjon. Dette kan for eksempel være oppføring av bygg, planting av skog, anlegg av dammer, ved uttak av jord, masse eller torv eller etablering av massedeponi. 

For arealer som er dyrkbar jord må du søke om omdisponering dersom tiltaket betyr at arealet ikke kan brukes til matproduksjon i fremtiden. For eksempel trenger du ikke å søke om omdisponering hvis du skal plante juletrær eller andre trær på arealet, fordi arealet fortsatt kan brukes til jordbruk i fremtiden. Ved oppføring av bygg eller andre store arealinngrep, kan ikke arealet dyrkes opp til jordbruksareal i fremtiden.  

Det kan være lurt å forhøre seg med kommunen i forkant av tiltaket hvis du er i tvil om du trenger å søke om omdisponering eller ikke.