Landbruksdirektoratet har fra 2023 ansvaret for etablering og oppdatering av nasjonale Inn på tunet-veiledere.

Nasjonal veileder- Gården som arena for barn i skolen- 2023.

Gården kan være en god arena for skolen og alternativ opplæringsarena for elever med særskilte behov. Veilederen skal motivere og inspirere de som er opptatt av å se sammenheng mellom teori og praksis i det lokale læringsmiljøet. Målgruppa for veilederen er skolen med lærere, skoleledere og skoleeiere, samt den kommunale PP-tjenesten, foresatte og Inn på tunet-tilbydere.

Se hele veilederen- Gården som arena for barn i skolen.

Nasjonal håndbok- Psykisk helse og rus- 2022

Mange mennesker trenger et tilrettelagt tilbud der de blir sett, hørt og verdsatt ut fra sine evner og livssituasjon. Denne håndboka er et oppslagsverk for både kjøper, tilbyder, bruker og pårørende. Deler av håndboka inngår som en del av kvalitetssikringen for at gården blir godkjent som et Inn på tunet tilbud innenfor psykisk helse og rus.

Les mer i Nasjonal håndbok - Psykisk helse og rus.

Nasjonal håndbok- Dagaktivitetstilbud for personer med demens- 2023.

Håndboka er et verktøy og oppslagsverk i etablering og drift av slike gårdstilbud, og retter seg mot ledere i kommuner, helse- og omsorgspersonell, kommunepolitikere og tilbydere. Det er i forbindelse med revideringen laget en kort film som presenterer innholdet i veilederen.

Les veilederen og se filmen.

Nasjonal veileder- Innkjøp av Inn på tunet tjenester- 2023.

Når det offentlige skal kjøpe Inn på tunet-tjenester må reglene for som gjelder for offentlige anskaffelser bli fulgt. En anskaffelsesprosess har flere faser og det er viktig at det arbeidet som blir lagt ned i hver fase forankres og videreføres slik at målet med anskaffelsen blir oppnådd. Veilederen viser til øvrige veiledere på området, og har sitt hovedfokus på den praktiske gjennomføringen av en Inn på tunet anskaffelse.

Les veilederen om innkjøp av Inn på tunet-tjenester.