Mål

  • Ta vare på og skjøtte biologisk verdifulle arealer i jordbrukets kulturlandskap slik at de oppnår god tilstand og leverer økosystemtjenester. 
  • Bedre status for trua arter og naturtyper i jordbrukets kulturlandskap.

Eksempler på tiltak

Eksempel 1

Restaurering og skjøtsel av utvalgt naturtype hule eiker.  Eksempler på tiltak er fristilling, kroneavlastning/beskjæring og styving.

Eksempel 2

Restaurering og skjøtsel av utvalgt naturtype slåttemark. Eksempler på tiltak er slått tilpasset lokale tradisjoner og vegetasjonsrydding.

Eksempel 3

Restaurering (for eksempel vegetasjonsrydding) og skjøtsel (slått) av utvalgt naturtype slåttemyr. Eksempler på tiltak er slått tilpasset lokale tradisjoner og vegetasjonsrydding. 

Eksempel 4

Restaurering og skjøtsel av utvalgt naturtype kystlynghei. Eksempler på tiltak er beiting, lyngbrenning og vegetasjonsrydding.

Eksempel 5

Restaurering og skjøtsel av trua naturtyper i jordbrukslandskapet som er kulturbetinget.

Eksempelvis

  • naturbeitemark og hagemark (seminaturlig eng)
  • slåttemark og lauveng (lauveng = tresatt slåttemark)
  • seminaturlig strandeng (strandeng som blir beita eller slått)
  • boreal hei (åpne heiområder som er forma gjennom sommerbeiting og hogst/rydding av vegetasjon.)
  • kystlynghei
  • slåttemyr
  • seminaturlig våteng (fuktige enger som blir beita eller slått)

Eksempel 6

Slått eller beite av biologisk verdifulle arealer med særlig verdi for plante- og dyrelivet, opparbeidet gjennom tidligere tiders jordbruksdrift. Arealene skal ha dokumenterte biologiske verdier. Dette kan for eksempel være naturtyper som ikke er trua (for eksempel beiteskog), regionalt viktige naturtyper eller arealer med trua arter som er avhengig av (tilpasset) slått eller beite for å bli ivaretatt. Flere trua arter er avhengige av spesielle tilpasninger i slått/beite, for eksempel vipe/åkerrikse. 

Eksempel 7

Fjerning fremmede skadelige arter jf. fremmedartslista.

Eksempel 8

Tiltak som legger til rette for pollinerende insekter, f.eks. restaurering, skjøtsel og etablering av leveområder. Humler, bier og blomsterfluer er blant de insektene som pollinerer (bestøver) ville blomster og noen avlinger.

Eksempel 9

Tiltak som legger til rette for å ta vare på arter i jordbrukslandskapet som er klassifiserte som trua på Norsk rødliste for arter 2015, samt prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområde jf. naturmangfoldloven, §§ 23 og 24.

 

Til eksempelsamling