Bilde: Artsrik slåtteng. Oppgården, Kvelia. Foto: Anders Mona

Mål

  • Ta vare på og skjøtte biologisk verdifulle arealer i jordbrukets kulturlandskap slik at de oppnår god tilstand og leverer økosystemtjenester. 
  • Bedre status for trua arter og naturtyper i jordbrukets kulturlandskap.

Eksempler på tiltak