Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – endelige satser 2022

Innledning

I jordbruksoppgjøret fastsettes foreløpige satser for produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Satsene blir fastsatt ut fra bevilgningsrammen for hver av tilskuddsordningene med grunnlag i prognoser for hvor mange husdyr og dekar planteareal jordbruksforetakene vil søke om tilskudd for. Landbruks- og matdepartementet fastsetter endelige satser i januar året etter søknadene ble levert, med grunnlag i informasjon om hvor mange husdyr og dekar areal det ble søkt om tilskudd for. Satsene for distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker, samt matpotet i Nord-Norge er endelige satser.

Satser for søknadsåret 2022 (utbetaling i 2023)

I oversikten under presenteres de endelige satsene for søknadsåret 2022. I denne oversikten fremgår kun satsene for de ulike ordningene. Vi viser til gjeldende jordbruksavtale og forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for detaljer om vilkår for å motta tilskudd.

Tilskudd for husdyr 

Periode: Endelige satser for søknadsåret 2022 (utbetaling i 2023).

Tilskudd til små og mellomstore melkebruk 

Periode: Endelige satser for søknadsåret 2022 (utbetaling i 2023).

Driftstilskudd til melkeproduksjon

Periode: Endelige satser for søknadsåret 2022 (utbetaling i 2023).

Melkeproduksjon – kumelk  

Melkeproduksjon – geitemelk 

Driftstilskudd til spesialisert storfeproduksjon 

Periode: Endelige satser for søknadsåret 2022 (utbetaling i 2023).

Driftstilskudd til spesialisert storfeproduksjon

Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser

Periode: Endelige satser for søknadsåret 2022 (utbetaling i 2023).

Tilskudd for dyr på beite 

Periode: Endelige satser for søknadsåret 2022 (utbetaling i 2023).

Tilskudd for dyr på utmarksbeite

Periode: Endelige satser for søknadsåret 2022 (utbetaling i 2023).

Kulturlandskapstilskudd 

Periode: Endelige satser for søknadsåret 2022 (utbetaling i 2023).

Arealtilskudd

Periode: Endelige satser for søknadsåret 2022 (utbetaling i 2023).

Oversikt over arealsonene finner du på siden Soner for arealtilskudd

Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon 

Periode: Endelige satser for søknadsåret 2022 (utbetaling i 2023).

Arealtilskudd for økologisk landbruk

Periode: Endelige satser for søknadsåret 2022 (utbetaling i 2023).

Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og for matpotet i Nord-Norge 

Periode: Endelige satser for søknadsåret 2022 (utbetaling i 2023).

Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

Distriktstilskudd for produksjon av matpotet i Nord-Norge 

Tilskudd til avløsning

Periode: Endelige satser for søknadsåret 2022 (utbetaling i 2023).

For å få utbetalt avløsertilskudd må foretaket ha et tilskuddsgrunnlag som kan utløse en utbetaling på minimum 5000 kroner. Foretaket kan maksimalt få utbetalt 96 580 kroner. 

Maksimalt antall støtteberettigede dyr

Av jordbruksavtalen fremgår det at det er satt en grense for maksimalt antall støtteberettigede dyr (husdyrtilskudd) det betyr at det er satt en øvre grense for antall dyr det kan gis husdyrtilskudd for på landsbasis. Tilsvarende er det også satt en grense for maksimalt antall foretak som kan motta driftstilskudd til melkeproduksjon og spesialisert storfekjøttproduksjon. I jordbruksavtalens kapittel 7 finner du informasjon om hva maksimalt antall støtteberettigede dyr og maksimalt antall foretak som kan motta pristilskudd er. Se også Beregningsveilederen, Husdyrtilskudd – Maksimalt antall støtteberettigede dyr, for mer informasjon. 

Fant du det du lette etter?