Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/46 UTGÅTT

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk

§ 7 Avkorting av tilskotet mv.

§ 7 

Ved brot på føresegner i denne forskrifta kan heile eller deler av tilskotet krevjast tilbake. Ved gjentatte brot kan avløysarlaga miste retten til å motta tilskot. 

For mykje utbetalt tilskot kan krevjast tilbake eller motreknast i seinare utbetalingar av tilskot. 

Dersom søknaden eller rapportering om tilskot er sendt inn for seint eller inneheld urette opplysningar, kan tilskotet verte avkorta eller utbetaling avslått. 

Det kan krevjast forseinkingsrente i medhald av lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. for det beløp som krevjast tilbakebetalt. 

Kilde: Forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd (lovdata.no) 

Første ledd – tilbakekreving ved brudd på bestemmelser 

Ved konstaterte brudd på bestemmelser i landbruksvikarforskriften kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Slike brudd kan for eksempel være tilfellet dersom avløserlaget uten saklig grunn unnlater å bistå foretak som har krav på hjelp, at avløserlaget benytter tilskuddet til andre formål enn landbruksvikarvirksomhet, eller at avløserlaget ikke medvirker til kontroll slik de plikter etter § 6. 

Dersom avløserlaget gjentatte ganger bryter bestemmelsene i landbruksvikarforskriften flere ganger, kan de miste retten til å motta tilskudd. 

Andre ledd – tilbakebetaling  

Dersom avløserlaget av en eller annen grunn har fått utbetalt mer tilskudd enn de har rett til, kan det som er for mye utbetalt kreves tilbakebetalt eller motregnes i senere utbetalinger av tilskudd. Bestemmelsen må også forstås slik at dersom det er gjort en feilutbetaling av tilskudd til noen som aldri skulle hatt det, så kan feilutbetalingen kreves tilbake fra dem. 

Tredje ledd – avkorting eller avslag  

Dersom søknads- og rapporteringsskjemaet blir levert etter fristen eller inneholder feil opplysninger, kan tilskuddet avkortes. Avkorting betyr at det gjøres en reduksjon i tilskuddet avløserlaget ellers ville ha fått og er ikke det samme som tilbakekreving av for mye utbetalt tilskudd. Avkorting er først og fremst aktuelt der avløserlaget er å bebreide for forsinkelsen eller feilen. 

Et alternativ til avkorting er at søknaden om tilskudd blir avslått. Dette må bli resultatet dersom søknaden kommer inn etter fristen og statsforvalteren allerede har fordelt hele tilskuddsrammen for fylket mellom avløserlagene som søkte innen søknadsfristen.  

Fjerde ledd - Renter  

Det kan kreves forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. for det beløpet som kreves tilbakebetalt. Dette gjelder både feilutbetalt tilskudd og ved tilbakekreving av tilskudd som følge av vedtak om avkorting.

Fant du det du lette etter?