Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/8 UTGÅTT

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk

§ 5 Administrasjon, dispensasjon og klage

§ 5 

Landbruksdirektoratet administrerer tilskot etter denne forskrifta. Vedtak om tilskot etter forskrifta gjerast av statsforvalteren. 

Statsforvalteren kan gi dispensasjon frå denne forskrifta når særlege grunnar talar for det. 

Vedtak som er fatta i medhald av forskrifta kan påklagast til Landbruksdirektoratet. 

Kilde: Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga (lovdata.no) 

Kommentarer til bestemmelsene 

Landbruksdirektoratet administrere tilskuddsordningen. Det betyr at direktoratet gir retningslinjer for hvordan regelverket skal forvaltes og fordeler tilskuddsmidlene til statsforvalterembetene for de ulike fylkene. Fordelingen kan variere fra år til år.  

Det er statsforvalteren som fatter vedtak om tildeling av tilskudd til landbruksvikarvirksomhet til de enkelte avløserlagene i sitt fylke.  

Statsforvalteren har anledning til å dispensere fra forskriftens bestemmelser, jf. § 5 annet ledd. Dispensasjonsadgangen er begrenset ved at det kun er dersom særlige grunner taler for det, at dispensasjon kan innvilges. Dispensasjon er ment å være en sikkerhetsventil for å avhjelpe eventuelle utilsiktede konsekvenser av regelverket.  

Landbruksdirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av statsforvalteren. 

Fant du det du lette etter?