Om markedsreguleringen

Formålet er å  

 • stabilisere prisene for jordbruksråvarer og medvirke til noenlunde lik pris over hele landet  
 • sikre avsetning for råvareprodusentene  
 • sikre forsyninger i alle forbruksområdene til en noenlunde lik pris 

Virkemidler

Markedsreguleringen består av avsetningstiltak, faglige tiltak og opplysningsarbeid.  

 • Avsetningstiltak er tiltak som blir satt i verk for å regulere tilførselen av råvarer for å sikre markedsbalanse. Eksempler på dette er fryselagring av kjøtt, priskompensasjon ved skillevirksomhet av egg, overlagring eller nedskriving av korn, prisnedskriving av melk til fôr, reguleringslagring av smør, hvitost, geitost og skummetmelkpulver. I tillegg har man noen tiltak som skal hindre at varen blir produsert, som førtidsslakting av verpehøns.  
 • Faglige tiltak og opplysningsarbeid er knyttet til forebyggende og mer langsiktige tiltak. Faglige tiltak rettes i hovedsak mot produsentene og industrien. Faglige tiltak kan for eksempel være knyttet til veiledning av produsenter, forsøksvirksomhet eller forskning. Avlsarbeid er også et faglig tiltak som får støtte gjennom omsetningsavgift. Opplysningsarbeid drives gjennom opplysningskontorene og Stiftelsen Norsk Mat. De skal øke forbrukernes kunnskap om produktene og drive merkenøytral informasjonsvirksomhet.  

Produsenter av jordbruksråvarer betaler en omsetningsavgift. Avgiften trekkes normalt gjennom oppgjøret med førstehåndskjøper av råvarene. Omsetningsavgiften finansierer avsetningstiltak, faglige tiltak og opplysningsarbeid som del av markedsreguleringen.  

Roller og ansvar

Markedsreguleringen involverer flere aktører.  

Omsetningsrådet  

Omsetningsrådet er et offentlig, partssammensatt forvaltningsorgan. Rådet har et hovedansvar for markedsbalanseringen av jordbruksvarer. Omsetningsrådet forvalter midler fra omsetningsavgiften, overproduksjonsavgift på melk, standardisert erstatning for fjørfe og svin, samt midler fra jordbruksavtalen. 

Omsetningsrådet sin oppgave er å 

 • administrere markedsregulerende tiltak  
 • føre tilsyn med at markedsregulatorene følger opp vedtak fra Omsetningsrådet. 
 • kreve inn omsetningsavgift, og føre kontroll med innbetaling fra råvareprodusentene 
 • fremme faglige tiltak og opplysningsarbeid med bruk av midler fra omsetningsavgiftene (tiltakene skal være rettet mot produsent, handel og industri eller forbruker) 
 • administrere andre tilskuddsordninger over statsbudsjettet på vegne av Landbruks- og matdepartementet, som for eksempel i hagebrukssektoren  

Les mer om Omsetningsrådet

Markedsregulatorer  

Landbrukssamvirkene har rollen som markedsregulator for alle hovedproduksjonene i Norge, med unntak av grøntsektoren og fjørfekjøtt. En annen måte å si det på, er at landbrukssamvirkene har den utøvende rollen i markedsreguleringen. Tine er markedsregulator for melk, Nortura for kjøtt og egg og Felleskjøpet Agri for korn.

Landbrukssamvirkene utfører denne oppgaven med sikte på å balansere markedet slik at bøndene oppnår de målpriser som staten og jordbruksorganisasjonene er blitt enige om i jordbruksavtalen. I noen produksjoner avtales ikke målpris, men markedsregulator fastsetter en planlagt gjennomsnittlig engrosprisen som skal tjene som rettesnor for prisfastsetting.

Markedsregulatorene har tre nøkkelforpliktelser:  

 • Mottaksplikt. Mottaksplikten innebærer at markedsregulatorene er forpliktet til å kjøpe produkter fra de som produserer råvarer. På denne måten er alle produsentene garantert å få levere råvarene sine. 
 • Forsyningsplikt. Forsyningsplikten innebærer at markedsregulatorene er forpliktet til å forsyne andre industriaktører med jordbruksråvarer etter nærmere definerte vilkår. 
 • Informasjonsplikt. Informasjonsplikten innebærer at markedsregulatorene er forpliktet til å gi alle markedsaktører lik tilgang på informasjon om aktiviteter de utfører i kraft av reguleringsansvaret.   

Markedsregulator har rett til å iverksette avsetningstiltak. Dette skal skje i samsvar med regelverket som er fastsatt og forvaltes av Omsetningsrådet. Mer om avsetningstiltak under hver enkelt sektor.

Les mer om markedsregulatorer

Landbruksdirektoratet 

Landbruksdirektoratet er sekretariat for Omsetningsrådet. Landbruksdirektoratet gjør blant annet saksforberedelser til rådet, gjør sine faglige innstillinger, iverksetter vedtak besluttet av Omsetningsrådet og krever inn og administrerer omsetningsavgiften.

Landbruks- og matdepartementet 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) fastsetter omsetningsavgiften, eventuell maksavgift, oppnevner medlemmer til Omsetningsrådet og gir føringer på Omsetningsrådets vedtak angående pliktene.