Til hovedinnhold

4,6 mill. kroner til prosjekter i skogbruket

Utviklingsfondet for skogbruk har tildelt 4,6 millioner kroner til prosjekter i desember 2022. Det var 12 søkere som ble vurdert, og sju fikk tildelt midler.

Styret for Utviklingsfondet for skogbruk tildeler i desember hvert år et beløp til prosjekter som bidrar til videreutvikling og styrking av skogbruket som en rasjonell, økonomisk og bærekraftig næring. Prosjekter med nytte for store deler av næringen prioriteres, og det forventes en aktiv resultatformidling fra hvert enkelt prosjekt. Årets ramme var på 4,9 mill. kroner.

Lukkede hogstformer tema i flere prosjekter

-Blant de sju prosjektene som fikk prosjektmidler er det tre stykker som handler om lukket hogst.  Det er ønskelig med større areal med lukkede hogster.  Skognæringen er i omstilling, prosjektene viser at næringen har både interesse og vilje til å se på muligheter og lære mer om lukka hogst, sier rådgiver Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet. Listen viser alle prosjekter som fikk tildelt prosjektmidler i 2022.

Prosjekt tildelt midler desember 2022 Ansvarlig institusjon Tilsagn i kroner
Utvikling av kostnadsfordelingsverktøy for landbruksveier Skogkurs 600 000
Utvikling av frøkilder av ask for styrking av skogbruket som en bærekraftig næring NIBIO 390 000
Langsiktige effekter av flatehogst på biomangfold og artsmengder i bakkevegetasjon i granskog NIBIO 240 000
Utvikling av en helhetlig kompetansepakke om lukkede hogster for det operative skogbruket Skogkurs 1 150 000
Prognoseverktøy for selektiv hogst NMBU 438 000
Demonstrasjon av omstilling til selektive hogster (DEMO) NIBIO 1 000 000
Rødlista som redskap i forvaltningen av biologisk mangfold i skog NIBIO 800 000

Utviklingsfondet for skogbruket hadde i 2022 en ramme på ca. 4,9 mill. kroner tilgjengelig til prosjekter. Midlene tildeles over statsbudsjettet.  

Her kan du lese om Utviklingsfondet for skogbruk

 

 

Kontakt

Silje Stavdal