Til hovedinnhold

Anbefalinger for beredskapsarbeid etter stormen i november 2021

Stormen i november 2019 har gitt alvorlige konsekvenser for skognæringen i de berørte områdene. Nå har Landbruksdirektoratet utarbeidet en rapport med anbefalinger til videre beredskapsarbeid.

Vindfelt skog i Nore og Uvdal Foto Landbruksdirektoratet.jpg
Vindfelt skog i Nore og Uvdal

Den 19. november 2021 blåste det kraftig i Sør- Norge og på Østlandet som resulterte i store vindfall i mange kommuner fordelt på fylkene Innlandet, Oslo og Viken og Vestfold og Telemark.

Landbruksdirektoratet har utarbeidet en rapport etter en gjennomgang av oppryddingsarbeidet. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse som ble sendt ut til private og offentlige aktører som ble berørt av stormhendelsen.

Spørreundersøkelsen satte søkelys på ansvar og oppgaver i oppryddingsarbeidet, hvilke samarbeid som eksisterer blant skogaktører, hvilke skranker aktørene opplevde i oppryddingsarbeidet og hvilke læringspunkt som må følges opp i videre beredskapsarbeid.

Hva lærte vi

  • Det er et stort potensial for forbedring i innføringen og bevisstheten rundt beredskapsplaner hos flere aktører, både privat og offentlig.
  • Både private og offentlige aktører trekker frem at samarbeid og koordinering fungerte godt i oppryddingsarbeidet.
  • Største hindringene i oppryddingsarbeidet synes å være tilgang på informasjon om skadeomfang, kapasitet til hogstmaskinlag og tilstand på skogsveier, velteplass og snuplasser.

Anbefalinger for videre arbeid med beredskap

Basert på konklusjonene i rapporten har Landbruksdirektoratet følgende anbefalinger for videre arbeid:

  • Organisasjonene må jobbe for å minimere usikkerhet rundt eget ansvar og oppgaver.
  • Organisasjonene må utarbeide egne beredskapsrutiner med utgangspunkt i de fire beredskapsprinsippene.
  • Organisasjonene må vurdere om informasjonsflyten mot tilgrensende aktører er effektiv.
  • Organisasjonene må innarbeide aktuelle læringspunkter etter stormhendelsen i reviderte beredskapsplaner.
  • Arbeidet med å utvikle metode for oversikt over skadeomfang etter en stormhendelse må videreføres. Skogbrand forsikring og Landbruksdirektoratet vil videreføre sitt arbeid. 
  • Landbruksdirektoratet må jobbe med å klargjøre usikkerheter knyttet til ansvar mellom landbruks- og beredskapssektoren.
  • Det må utarbeides tiltaksliste og spilleregler for hvordan oppryddingen etter større stormhendelser skal håndteres av skognæring og skogindustri.

Les rapporten på Landbruksdirektoratets nettside

Kontakt

Silje Stavdal