Til hovedinnhold

Endringer i omsetnings- og forskningsavgifter fra 1. juli

Omsetningsavgiften på egg økes som følge av stort overskudd i eggmarkedet. For kjøtt og melk gjøres ingen endringer i omsetningsavgiften nå. Forskningsavgiften økes noe for alle vareslag.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har fastsatt satsene for omsetningsavgift etter tilrådning fra Omsetningsrådet. Landbruksdirektoratet har fastsatt satsene for forskningsavgift.

Stort behov for reguleringstiltak for egg

Omsetningsavgiften på egg økes med kr 0,70 per kg til kr 1,50 per kg fra 1. juli. Eggmarkedet er preget av stort overskudd, og det er derfor stort behov for reguleringstiltak. Dette medfører økte kostnader. De økte kostnadene kommer særlig av tiltakene billigsalg av egg til eggprodukter, egg til miljøfôr og økt ramme for førtidsslakting. 

Nortura har per juni prognosert et markedsoverskudd på 2 900 tonn egg før tiltak i 2022. For å dekke de økte reguleringskostnadene er det behov for å øke omsetningsavgiften.

Uendret omsetningsavgift på kjøtt

Omsetningsavgiftene for storfe, svin og sau/lam forblir uendret. På grunn av kostnadsøkninger for produsentene ble omsetningsavgiftene revidert i februar, og satsene for svin og sau/lam ble da redusert. Storfe fikk ikke redusert sats på grunn av økte reguleringskostnader sammenlignet med opprinnelig budsjett. Revidert budsjett fra juni tilsier at fondet ved utgangen av året vil være omtrent på samme nivå som ble lagt til grunn i februar, og det er dermed ikke foreslått ytterligere endringer.

Uendret omsetningsavgift på melk

Omsetningsavgiften for melk ble endret fra 1. februar. Tine har orientert Omsetningsrådet om oppdatert budsjett for markedsreguleringen av melk 2022. Fondet for omsetningsavgift for melk forventes å være på samme nivå som styret og Omsetningsrådet la til grunn i januar 2022. Dette tilsier at det ikke er grunnlag for å justere omsetningsavgiften per 1. juli 2022. 

Maksimal omsetningsavgift på korn blir 2,5 øre per kg

LMD har fastsatt maksimalavgiften for korn til 2,5 øre per kg fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Omsetningsavgiften for korn vil bli endelig fastsatt av Omsetningsrådet den 23. august.

Nye satser for forskningsavgifter fra 1. juli

Avgiftssatsen for korn øker til 1,46 øre per kg og for melk til 2,07 øre per liter. Dette følger av økte målpriser for korn og melk i jordbruksoppgjøret 2022-2023.  

Forskningsavgiften på kjøtt øker til 17 øre per kg og for egg til 8 øre per kg. Dette følger av økninger i planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) på hele slakt og egg for 2. halvår 2022.

Forskningsavgift kreves inn på både norskproduserte og importerte landbruksprodukter og går til å finansiere forskning innen landbruks- og matsektoren. Midlene forvaltes av et eget styre oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, og det gis støtte til forskning i hele verdikjeden fra primærleddet til industri- og forbrukerleddet. Les mer om forskningsmidlene for jordbruk og matindustri på Landbruksdirektoratets nettsider.

Her finner du satsene og mer informasjon