Til hovedinnhold

Endringer i omsetningsavgiftene fra 1. januar 2023

Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Omsetningsrådet har vedtatt nye satser for omsetningsavgift for 2023. Endringene trer i kraft fra 1. januar. 

Det er LMD som fastsetter satsene for egg, fjørfekjøtt og melk etter forslag fra Omsetningsrådet. For kjøttproduksjoner omfattet av markedsreguleringen fastsetter LMD maksimalsatser for det kommende året, mens Omsetningsrådet fastsetter den gjeldende satsen.

Økt omsetningsavgift for storfe og svin  

Etter forslag fra Omsetningsrådet økes maksimalavgiften på storfe med 1 krone, til kr 3,50 per kg. Maksimalavgiften på sau/lam og svin forblir uendret på henholdsvis kr 2,50 per kg og kr 1,50 per kg.  

Det forventes økte reguleringskostnader både for gris, storfe og småfe sammenlignet med 2022. Økningen er størst for storfe da det har blitt bygd opp et stort reguleringslager høsten 2022. For svin er det forventet økt behov for reguleringslagring i 2023. Omsetningsavgiften for storfe varierer gjennom året. Avgiften fra 1. januar 2023 sammenlignet med samme tidspunkt året før, tilsvarer en økning på kr 1,20 per kg. Satsen fra 1. januar 2023 er kr 1,70 per kg. Det er vedtatt en økning på 30 øre per kg for svin til kr 0,90 per kg fra 1. januar 2023. 

For sau og lam er avgiften uendret.  

Redusert omsetningsavgift på egg

Omsetningsavgiften på egg reduseres med 50 øre per kg til kr 1,00 per kg.  Det er fortsatt stort behov for reguleringstiltak på egg, men behovet i 2023 er likevel lavere enn det har vært i 2022. Avgiften reduseres derfor noe. Reguleringskostnadene i 2023 er særlig knyttet til tiltakene priskompensasjon ved innenlands produksjon av skilleprodukter av egg, opphold i eggproduksjon og førtidsslakting.

Omsetningsavgiften på kjøtt av kylling og kalkun videreføres uendret - på 28 øre per kg.

Økt omsetningsavgift på ku- og geitemelk  

Omsetningsavgiften for melk økes med 4 øre per liter til 7 øre per liter fra 1. januar 2023.   
 
Tine forventer økte kostnader til markedsregulering i 2023, hovedsakelig som følge av høye reguleringslagre ved inngangen til 2023. Generell pris og kostnadsvekst, herunder økt rente medfører i tillegg økte lagerkostnader. Tine forventer også økt salg av skummetmelkpulver til fôr for å regulere markedet i 2023. Dette gjør det nødvendig å øke omsetningsavgiften for melk.

Overproduksjonsavgiften på ku- og geitemelk videreføres uendret på kr 4,90 per liter.  

De nye satsene finner du her

Maksimalsatsen for omsetningsavgift på korn, erter og oljefrø følger kornåret som går fra 1. juli til 30. juni. Disse omtales ikke nå, men er tilgjengelige på nettsiden vår. 

Fakta om omsetningsavgiften  

Omsetningsavgiften beregnes på all omsetning av melk, kjøtt, egg, fjørfekjøtt og korn. Avgiften blir betalt av bøndene ved levering av produkter og går inn i et fond, et per sektor, som blir brukt til å finansiere markedsregulerende tiltak. Det er Omsetningsrådet som forvalter midlene fra omsetningsavgiften.