Til hovedinnhold

Fire millionar kroner til satsing på auka sjølvforsyning

Landbruksdirektoratet lyser ut fire millionar kroner til prosjekt om auka sjølvforsyning gjennom betre grovfôrproduksjon. Fristen for å søkje er 19. august 2024.

I årets jordbruksforhandlingar vart det sett av ekstra pengar over ordninga nasjonale tilretteleggingsmiddel for å følgje opp mål og tiltak knytt til Meld. St. 11 (2023–2024) om strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer.

Auka verdiskaping

Tiltaka må ha som mål å styrkje verdiskapinga i landbruket og bidra til fellesskapsløysingar innan næringsutvikling og kompetanseheving av nasjonal nytteverdi. Midla er lyst ut med atterhald om positiv stortingshandsaming av Prop. 105S (2023-2024).

Gras slått Hå 1-1200px.jpg
Grasslått i Rogaland. Foto: Landbruksdirektoratet


Les meir om kva tiltak som kan støttast og korleis du går fram for å søkje i utlysinga.

Den ordinære utlysinga av nasjonale tilretteleggingsmiddel som gjeld prosjekt med oppstart i 2025 vert som normalt publisert på direktoratet sine nettsider i august/september.

Lurer du på noko?

Kontakt saksbehandlarar for ordninga: Tobias Høyvik og Eline Kvamme Hagen