Til hovedinnhold

Foreslår endringer i tilskuddet til veterinærreiser

Landbruksdirektoratet har utredet tre ulike problemstillinger knyttet til tilskuddet til veterinærreiser. Rapporten er en bestilling fra Landbruks- og matdepartementet til årets jordbruksforhandlinger.

I 2022 vil det bli utbetalt om lag 56 millioner kroner i tilskudd til veterinærreiser. Formålet med ordningen er å jevne ut forskjeller i husdyrprodusentenes veterinærkostnader når disse skyldes veterinærenes ulike reisekostnader til produsentene.

Landbruksdirektoratet har vurdert tre ulike problemstillinger og gitt konkrete anbefalinger til avtalepartene innenfor hvert område.

  • Hvordan best sikre et legitimt nivå på tilskuddene?
  • Bør midlene målrettes ytterligere?
  • Bør embryoinnlegging omfattes av ordningen?

Hvordan sikre et legitimt nivå på tilskuddene

 «Nærmeste veterinær-regelen» har vist seg å være utfordrende både for søkerne og forvaltningen. Veterinærene legger opp arbeidsdagene og reiseruter slik at de på den mest hensiktsmessige måten klarer å dekke husdyrprodusentenes behov for veterinærtjenester. Landbruksdirektoratet anbefaler derfor at det faktiske utgangs- og endepunktet for reisen som hovedregel legges til grunn ved beregningen av tilskuddet til alle reiser. Samtidig bør det gis hjemmel for skjønnsfastsetting av tilskuddet til uforholdsmessig kostbare reiser for å unngå urimelig store tilskuddsutbetalinger i enkelttilfeller.

Bør midlene målrettes ytterligere

Direktoratet har vurdert om tilskuddet kan målrettes mer mot husdyrprodusentene med de aller høyeste veterinærkostnadene. Det er vurdert å innføre en minste utbetalingsgrense, differensiere tilskuddssatsene, øke egenandelen og samtidig øke satsen for reiser det gis tilskudd til. Landbruksdirektoratet anbefaler ingen av tiltakene. Endringer kan påvirke veterinærdekningen negativt i en situasjon der det allerede er krevende å opprettholde denne flere steder.

Bør embryoinnlegging omfattes av ordningen

Direktoratet har vurdert om reiser i forbindelse med embryoinnlegging bør inkluderes i tilskuddsordningen. Dette er en relativt ny behandlingsform. Landbruksdirektoratet anbefaler at embryoinnlegging på storfe inkluderes i ordningen fordi tiltaket bidrar til å øke tempoet på avlsfremgangen i alle storfebesetninger og dermed bidrar til å øke omstillingsevnen hos husdyrprodusentene.

Les rapporten Tilskudd til veterinærreiser

Kontakt

Line Silberg van der Velde

Telefon: 55_56_54_48_54_49_50_51

Mobil: 52_53_55_32_51_52_32_50_55_51