Til hovedinnhold

Høye priser på svin og storfe i Europa

I 2023 har vi sett rekordhøye priser for kjøtt av både storfe og svin i EU. Prisene holdes oppe av lave tilførsler i markedet, samtidig dempes også etterspørselen av høye priser og høy inflasjon.

Prisene på rødt kjøtt har de siste årene steget kraftig i EU som følge av de høye prisene på innsatsfaktorer. Samtidig har inflasjonen økt i Europa, og mange forbrukere opplever en utfordrende økonomisk situasjon. Det har ført til økt interesse for lavprisprodukter i butikk, og forbrukerne vrir forbruket sitt over på rimeligere kjøttslag.

Etterspørselen går også ned som en del av trenden med mindre forbruk av kjøtt og et mer vekt på dyrevelferd. Mindre etterspørsel gjør det vanskelig for slakteriene å ta ut høyere priser i markedet, og vi har derfor sett en nedgang i priser den siste tiden. 

Internasjonale priser utvikling 2018 til 2023.jpg
Prisutvikling svin og storfe i Europa

Svineproduksjonen kraftig ned i EU

Svineproduksjonen i EU har gått kraftig ned de siste årene som følge av høye produksjonskostnader og mindre lønnsomhet. Produsentene melder om usikre tider med lave marginer og bekymring for nye reguleringer som går på miljø, dyrevelferd og bærekraft i EU. Dette vil kunne føre til store investeringsbehov fremover.

Det har også vært utbrudd av svinepest flere steder i Europa, noe som både gir usikkerhet og reduserer eksportmulighetene spesielt til Asia. De siste årene har mange sluttet å produsere, og besetningene har gått kraftig ned i flere europeiske land. Bare i Tyskland har besetningene av gris gått ned med nesten 18 prosent de siste tre årene.

Dette har gitt lave tilførsler av svinekjøtt i markedet. Produksjonen er vesentlig mindre enn tidligere år. Slaktingen av storfe og svin i EU i løpet av første halvår endte henholdsvis 4,5 og 8,6 prosent lavere enn i samme periode i fjor.  

Usikre tider – jokeren er etterspørsel

Det tar tid å bygge besetninger, og det må også finnes et økonomisk grunnlag. Det er derfor lite trolig at produksjonen på kort sikt vil komme tilbake der de har vært, med tanke på markedsutviklingen vi har sett de siste årene. Mest sannsynlig vil markedet i EU være preget av mindre besetninger og lavere tilførsler i årene som kommer. Selv om prisene nå går nedover, vil trolig den lave produksjonen holde prisene på et høyt nivå.

Christine Kleppe Foto TTandberg.jpg
Seniorrådgiver Christine Kleppe, Foto Torbjørn Tandberg

–Jokeren blir fort etterspørselen, hvor mye er forbrukerne villig til å betale, hvor stor blir inflasjonen, og i hvor stor grad skifter forbrukerne til andre kjøttslag, eller til kjøttfrie alternativer, kommenterer seniorrådgiver Christine Kleppe i Landbruksdirektoratet.

I oktoberutgaven av «Short term Outlook» forventer EU-kommisjonen en nedgang i forbruket av kjøtt per innbygger i EU på 1,5 prosent i 2023. Det er først og fremst forbruket av svine- og storfekjøtt som går ned, mens forbruket av fjørfekjøtt forventes å gå opp.  

Hva så med Norge

I Norge har vi en markedsregulator som skal balansere markedet, og sikre både forbrukere og produsenter stabile og forutsigbare priser. Dette gjør oss mindre sårbare for store endringer i markedet, samtidig som det også gir utfordringer når kostnadene stiger mye, slik som vi har sett de siste årene.

Engrosprisen både for storfe og svin ble satt ned nå i august. Engrosprisen for storfe ligger for øyeblikket omtrent en krone under prisen på samme tid i fjor, mens prisen på svinekjøtt ligger godt over prisen for ett år siden.

Nortura melder om sviktende salg og mye vare på lager. Samtidig har vi gått gjennom en sommer med både tørke og flom, som også har satt sitt preg på produksjonen. Per uke 39 lå det i overkant av 5 000 tonn storfekjøtt og nesten 4 000 tonn svinekjøtt på lager.

Følg internasjonale priser på Landbruksdirektoratets statistikksider

Landbruksdirektoratet følger markeds- og prisutviklingen både i de norske og internasjonale markedene for kjøtt. Vi publiserer månedlig internasjonale priser for sentrale jordbruksprodukter, og publiserer årlig rapporter som omtaler de mest sentrale utviklingstrekkene det siste året, både nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt

Christine Kleppe