Til hovedinnhold

Jordleiepriser er ganske stabile

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at prisen på jordleie har gått noe ned eller ligget stabilt det siste året. Det er store variasjoner mellom regioner og bruken av arealene. Nær halvparten av alt jordbruksareal i drift er leiejord i Norge.

Landbruksdirektoratet undersøker årlig jordleieprisene for ulike produksjoner i kommunene, og beregner gjennomsnittspriser ut fra disse. Svarprosenten har i år økt fra 67 til 82 prosent. Dette gir et sikrere datagrunnlag i alle regioner, samt på landsbasis. Særlig er det grunn til å ha styrket tillit til resultatene for gras og innmarksbeite.

Årlige endringer bør tolkes med forsiktighet

Mikael Meland Leksen.jpg
Mikael Meland Leksen

Fortsatt er det slik at enkeltkommuner påvirker resultatene betydelig. -Enkelte store endringer det siste året kan forklares med forbedret datagrunnlag, samtidig som vi ser endringer i enkeltkommuner, sier rådgiver Mikael Meland Leksen i Landbruksdirektoratet.

Årets resultater er i liten grad påvirket av at enkeltkommuner mangler fra i fjor, men det har kommet til en del nye.

Her kan du lese om jordleieprisene og gå mer i detalj på årets funn

Jordleiepriser 2023.jpg

Store forskjeller mellom regioner og produksjoner

-Der det er kamp om arealene får man høye priser. Dette er gjerne attraktive jordbruksområder med god jord. I andre deler av landet, særlig der det er liten konkurranse om arealene, leies jorda ut vederlagsfritt - det at jorda holdes i hevd er en god nok betaling, kommenterer Meland Leksen. Det er også vanlig med motytelser som drenering/grøfting, gjerdehold, brøyting, kjøtt eller ved. Dette er vanligst for leie av grasareal og beite.

Grasdyrking kan man i enkelte kommuner betale over 1000 kroner/dekar for. Prisene for leie av jord til grasdyrking ligger i Rogaland godt over andre fylker.

For jordleie til kornproduksjon er Østlandet den eneste regionen hvor snittprisen har steget. I dette området foregår hovedtyngden av norsk matkornproduksjonen. -Den stigende trenden her kan skyldes inntektsløftet på matkorn og økt oppmerksomhet på selvforsyning de siste par årene, kommenterer Mikael Meland Leksen.

I Trøndelag, som er det andre tyngdepunktet for landets kornproduksjon, har snittprisen klatret oppover de siste årene. I Vestfold, Telemark og Agder har snittprisen steget de siste tre årene, men flater ut i år. Gjennomsnittet økte kraftig i Rogaland i 2022, og årets undersøkelse bekrefter at prisnivået har steget sammenlignet med 2020 og 2021, selv om datagrunnlaget her kun består av en håndfull kommuner. 

Åkerlandskap Torbjørn Tandberg.jpg
Åkerlandskap Foto: Torbjørn Tandberg

 

Kontakt

Mikael Meland Leksen