Til hovedinnhold

Mjølkekvotane for 2023 er berekna

For 2023 har 6 665 kumjølkprodusentar og 245 geitemjølkprodusentar fått berekna ein total disponibel kvote for 1 504 mill. liter kumjølk og 21,3 mill. liter geitemjølk.

Kuer på innmarksbeite.jpg
Foto: Torbjørn Tandberg

Samanlikna med 2022 er det 2,5 prosent færre kumjølkprodusentar og 3,2 prosent færre geitemjølkprodusentar i 2023. Disponibel kvote for kumjølk ser ein nedgong på 4,0 prosent, medan geitemjølk ser ein nedgong på 1,4 prosent.

Kumjølkprodusentar 2023 delt på produksjonsregionane for kumjølkkvote.

Produksjonsregion Tal produsentar Disponibel kvote (liter) Andel disponibel kvote i regionen
Tidligere Østfold og Vestfold 152 49 799 857 3,30 %
Oslo og tidligere Akershus 98 27 725 189  1,8 %
Tidligere Hedmark 406 86 582 122 5,80 %
Tidligere Oppland 859 168 772 497 11,20 %
Tidligere Buskerud 153 33 211 713  2,20 %
Tidligere Telemark 75 13 824 505 0,90 %
Agder 267 46 494 053 3,10 %
Rogaland 1048 269 418 480 17,90 %
Vestland 1016 177 658 838 11,80 %
Møre og Romsdal 600 139 412 196 9,30 %
Trøndelag 1299 330 761 409 22,00 %
Nordland 446 104 887 461 7,00 %
Tidligere Troms 160 34 711 804 2,30 %
Tidligere Finnmark 86 21 692 752 1,40 %
Sum 6 665   1 504 764 956  

 

Geitemjølkprodusentar 2023 delt på fylker.
Produksjonsregionane for geitemjølk er Nord-Noreg (Troms og Finmark, og Nordland) og Sør-Noreg.

Fylke Tal produsentar Disponibel kvote i fylket (liter) Andel disponibel kvote i fylket
Viken 11 811 801 3,80 %
Innlandet 43 2 992 344 14,00 %
Vestfold og Telemark 13 915 296 4,30 %
Rogaland 11   1 194 232  5,60 %
Vestland 67   4 543 043  21,30 %
Møre og Romsdal 23   2 753 249  12,90 %
Trøndelag 5 277 345 1,30 %
Nordland 21   2 174 198  10,20 %
Troms og Finnmark 51 5 688 229 26,60 %
Totalt 245   21 349 737   

I 2023 er forholdstal for disponibel kvote kumjølk 0,95 og produksjonstaket er 900 000 liter. For geitemjølk er det eit forholdstal på 0,95 og produksjonstaket er 900 000 liter. Overproduksjonsavgifta på mjølk er kr 4,90 per liter.

Kvotebrev for 2023

Mjølkeprodusentane sine disponible kvotar for 2023 går fram av kvotebreva som Landbruksdirektoratet har sendt ut. Det er også sendt brev til alle som eig landbrukseigedom med mjølkekvote. Dette inneber at dersom du både eig landbrukseigedom med mjølkekvote og er mjølkeprodusent, vil du få to brev.

Merk at dersom du ynskjer å sjå på kvoten føretaket ditt disponerar for 2023 (kvotebrevet), må du logge inn med føretaket ditt og ikkje som eigar av landbrukseigedomen, som krevjar innlogging som privatperson (og visar informasjonsbrevet).

Du logger inn på kvoteordninga for mjølk her.

Se statistikksidene våre om utvikling over tid for melkekvoter

Kontakt

Vilde Hauglie

Telefon: 49_80_101_114_109_105_115_106_111_110