Til hovedinnhold

Økt tilskuddspott til jordvernstrategier i kommunene

Kommunene kan nå søke om støtte til å lage jordvernstrategier. I år er potten økt. Fristen er 31. mai.

Jordvern blir stadig viktigere. Den nasjonale jordvernstrategien som ble vedtatt i 2021 fremmet en rekke nye tiltak for å styrke jordvernet. Et av disse tiltakene var etablering av en tilskuddsordning for kommuner som ønsker å utarbeide kommunal jordvernstrategi. 

I 2022 var det ni søknader, med totalt 15 kommuner, som fikk tilskudd til å utarbeide kommunale jordvernstrategier. Denne ordningen er videreført for 2023. Den totale potten for tilskuddet har økt, fra én million kroner i fjor til nær 1,5 millioner kroner i år. 

I år vil følgende søknader prioriteres: 

  • Kommuner med stort utbyggingspress på jordbruksareal.  
  • Kommuner som snart skal rullere kommuneplanen.  

Håper på mange, gode søknader 

Landbruksdirektoratet håper at mange kommuner vil søke om tilskudd i årets søknadsomgang.  Tilskuddene forventes å ligge på cirka 100 000 kroner per kommune også i år.  Størrelsen på tilskuddsbeløpet kan likevel variere etter antall søknader og om flere kommuner går sammen om å søke. 

− Det er svært viktig å holde trykket på jordvern oppe i tiden fremover, og jeg er glad for at Landbruksdirektoratet forvalter denne ordningen, sier administrerende direktør i Landbruksdirektoratet Jørn Rolfsen. 

202209 høst på Kløfta.jpg
Å ta vare på matjorden blir stadig viktigere. Foto: Landbruksdirektoratet

Økt kunnskap om jordbruksarealene er avgjørende 

Som lokal planmyndighet forvalter kommunene framtidig bruk av jordbruksarealene våre gjennom vedtak av kommunale arealplaner. Det er derfor avgjørende at kommunene har god kjennskap til både nasjonal og lokal verdi av arealene i sin kommune. Hvis kommunene lager sine egne jordvernstrategier, skaper det oppmerksomhet og bevissthet om dyrka og dyrkbar jord, og gir kunnskap om arealenes verdi. 

Søknadsfristen er 31. mai 2023. 

LENKE TIL SØKNADSSIDE