Oppdatert nasjonal jordvernstrategi ble vedtatt av Stortinget i samband med jordbruksoppgjøret i 2021. Strategien fremmer en rekke nye tiltak for å styrke jordvernet i den kommunale arealplanleggingen. Ett av disse tiltakene er etablering av en tilskuddsordning for kommuner som utarbeider kommunal jordvernstrategi. Alle kommuner som får tilskudd tildeles samme beløp på kr 100 000. Det er satt av 1 million kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2022.

Formålet med ordningen

Formålet med ordningen er å bidra til at kommuner lager en kommunal jordvernstrategi. Kommunene er lokal planmyndighet og forvalter framtidig bruk av landets jordbruksarealer gjennom vedtak av kommunale arealplaner. Det er derfor avgjørende at kommunene har god kjennskap til både nasjonal og lokal verdi av arealene i sin kommune. Hvis kommunene lager sine egne jordvernstrategier, skaper det oppmerksomhet og bevissthet om dyrka og dyrkbar jord, og gir kunnskap om arealenes verdi.

Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og økt oppmerksomhet rundt jordvernet. Målet med strategien er å redusere omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i kommunen. En slik strategi kan gi langsiktighet ved å tegne et overordna bilde av forholdet mellom utbygging og bevaring av jordbruksområder.

En kommunal jordvernstrategi vil ikke være juridisk bindende, men bør være retningsgivende for kommunens arealplanlegging, byggesaksbehandling og landbruksforvaltning. Den bør ligge til grunn for rullering av kommuneplanens arealdel, samt ved utarbeidelse av nye kommunedelplaner og reguleringsplaner. Jordvernstrategiens ambisjon, mål og prinsipper bør innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel.  

Kriterier for tildeling

Disse vilkårene må være oppfylt for å få tildelt tilskudd:

Den kommunale jordvernstrategien skal utarbeides som et eget dokument, som en strategi, temaplan eller kommunedelplan. Strategien kan også utarbeides som en del av landbruksplan eller temaplan landbruk. Hovedpunktene i strategien kan også være en del av kommuneplanens samfunnsdel, men analysen og vurderingene som skal ligge til grunn for strategien må komme fram gjennom et eget separat dokument.

Kommunen må ha fattet politisk vedtak innen utgangen av 2022 om at jordvernstrategien skal utarbeides, og at den skal ferdigstilles og sluttbehandles innen utgangen av 2023.

Det må beskrives i søknaden hvordan tilskuddet skal brukes. Det forutsettes at tilskuddet inngår i kommunens samlede finansiering av arbeidet med strategien. Jordvernstrategien skal sendes til Landbruksdirektoratet ved ferdigstillelse. 

Prioriteringskriterier 

Ved behov prioriteres kommunene etter følgende kriterier:   

 • Kommuner med stort utbyggingspress på jordbruksareal. 
 • Kommuner som snart skal rullere kommuneplanen. 

Hva en kommunal jordvernstrategi bør inneholde

En kommunal jordvernstrategi bør gjøre rede for hvordan den nasjonale, og eventuelt regionale, jordvernstrategien skal følges opp lokalt i kommunen.

Strategien bør:

 • fastsette ambisjonsnivået i arbeidet med jordvern, bl.a. ved å definere et mål for maksimal årlig omdisponering av jordbruksarealer, gjerne en nullvisjon.
 • vise status og utviklingstrekk, samt påpeke viktige utfordringer i det kommunale jordvernarbeidet.
 • klargjøre hvordan det skal arbeides med utvalgte temaer for å styrke jordvernet. Herunder for eksempel:
  • fortettingsanalyser
  • jordbruksarealer ute av drift
  • landbrukets egen nedbygging
  • tilbakeføring til LNFR av areal tidligere avsatt til utbyggingsformål   

Prosess og medvirkning

Som et grunnlag for å sette mål og utarbeide tiltak må det gjennomføres en grundig analyse av status og utviklingstrekk for jordvernet i kommunen. Gjennom arbeidet med strategien skal kommunene øke sin kunnskap om verdien av jordbruksområdene.

Strategien bør utarbeides i dialog med statsforvalteren. Fylkeskommunen bør også inviteres inn i arbeidet. Under utarbeidelsen av jordvernstrategien bør kommunen åpne for bred medvirkning fra innbyggere, organisasjoner og andre aktører. Dette kan danne grunnlaget for politiske diskusjoner om prioriteringene knyttet til jordvern.

Søknadens innhold

Søknaden skal leveres på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet og må inneholde:

 1. Navn på kommunen, kontaktperson, organisasjonsnummer og kontonummer.
 2. Beskrivelse av hvorfor kommunen søker om tilskudd
  Informasjon om utbyggingspress på dyrka og dyrkbar jord og omfang av jordbruksvirksomhet i kommunen, samt hvordan strategien skal følges opp gjennom kommunens øvrige planverk.
 3. Planstatus i kommunen – når ble kommuneplanen sist rullert?
 4. Beskrivelse av hvordan arbeidet med strategien skal organiseres.
 5. Foreløpig framdriftsplan og budsjett for prosjektet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 30. juni 2022.

Kriterier for utbetaling  

Tilskuddet utbetales når Landbruksdirektoratet får melding om at det er fattet et politisk vedtak om oppstart av utarbeidelse av kommunal jordvernstrategi. Frist for når vedtak må være fattet er 1.11.2022 for søknadsåret 2022. 

Kontaktpersoner

Spørsmål om ordningen kan rettes til Jostein Tostrup eller Maja Schartum.