Til hovedinnhold

Sikrer mer enhetlig forståelse av livsmiljøer i skog

For å ta vare på miljøverdier i skog må vi ha felles forståelse av hvordan et livsmiljø i skogen ser ut og hvordan det skal kartlegges. Landbruksdirektoratet arrangerer i mai et nytt kurs for skogbruksplanleggere.

Miljøregistreringer i skog (MiS) er skogbrukets kartleggingsverktøy til å fremskaffe tilstrekkelig informasjon om miljøkvalitetene i skogen. Metoden er utviklet for å registrere og stedfeste livsmiljøer som er viktige levesteder for rødlistede arter i skog.

Kartlegger 12 ulike livsmiljø i skogen

I MiS-instruksen er det tolv livsmiljøer som alle er beskrevet med kriterier for utforming og innhold. For eksempel vil livsmiljøet «gamle trær» ha et krav om minstealder for hvert enkelt treslag (f.eks. 150 år for gran), maksimalavstand mellom trærne og et minsteareal for at de skal kunne registreres og kartfestes.

Bakgrunnen for de tolv livsmiljøene er flere studier som rettet seg mot artenes utbredelse og mangfold i skog på slutten av 1990-tallet. Funn av truede og rødlista arter viste en høyere tetthet i disse livsmiljøene enn i resten av skogen. Denne typen livsmiljøer finner vi i skog over hele landet. Oversikten over livsmiljøene finner du i skogportalen.

Skal ta hensyn til miljøverdiene ved alle tiltak i skogen

Registreringene gjøres som regel i tilknytning til skogbruksplanlegging. Så bearbeides de sammen med annen relevant informasjon, for å prioritere og velge ut miljøforekomster som ivaretas som nøkkelbiotoper.

Skogeieren skal ha oversikt over miljøverdiene i egen skog, og ta hensyn til de ved gjennomføring av alle tiltak i skogen.

Les mer om skogbruksplanlegging med miljøregistrering på våre nettsider

Mer informasjon om kurset kommer

Basiskurset i MiS-kartlegging er et nytt tilbud til nye skogbruksplanleggere. Kurset vil by på praktiske øvelser og kalibreringer for å få en felles forståelse av det objektet man observerer. Kurset arrangeres i samarbeid med UiO/Naturhistorisk museum og Skogkurs.

Følg med på nettsiden til Skogkurs der det vil komme mer informasjon og påmelding til kurset.

Livsmiljø skog_Baro.png
Livsmiljøet "riksbarktrær"

De 12 livsmiljøene

 • Stående død ved
 • Liggende død ved
 • Rikbarkstrær
 • Trær med hengelav
 • Eldre lauvsuksesjon (døende lauvved)
 • Gamle trær
 • Hule lauvtrær
 • Brannflater
 • Rik bakkevegetasjon
 • Bergvegger
 • Leirraviner
 • Bekkekløfter

 

I bildet ser vi livsmiljøet «rikbarkstrær» illustrert med store kolonier av arten lungenever som vokser på ei selje. Foto Trond Svanøe-Hafstad

 

Kontakt

Baro Moslet