Til hovedinnhold

Rapport om konkurransefremmende tiltak i meierisektoren

Landbruksdirektoratet overleverte i dag rapporten «Utredning av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk» til Landbruks- og matdepartementet.

Landbruks- og matdepartementet fastsatte mandatet for evalueringen den 19. april 2022. Her framgår det at Landbruksdirektoratet har ansvar for gjennomføringen, og at direktoratet skal samarbeide med Konkurransetilsynet om konkurransefaglige vurderinger.

Siden 2007 har tre konkurransefremmende tiltak vært finansiert gjennom prisutjevningsordningen for melk:

  • Differensierte avgifter og tilskudd
  • Særskilt distribusjonstilskudd for flytende melkeprodukter
  • Spesiell kapitalgodtgjørelse for meierier med egne leverandører

Rapporten beskriver utviklingstrekk i meierimarkedet siden 2007, samt økonomiske resultater i selskapene. Effekter av tiltakene på blant annet konkurranse, innovasjon og mangfold er belyst. Det er også vurdert effekt av avvikling av ett eller flere av tiltakene. Videre er det gjort vurderinger av tiltak for å styrke konkurransekraften for norsk melk.

Omfattende arbeid, bred involvering og stort engasjement

Jørn SMALL.jpg

–Det har vært et omfattende arbeid, både innholdsmessig og prosessmessig, uttaler Jørn Rolfsen, administrerende direktør i Landbruksdirektoratet. Prosjektet har hatt en referansegruppe bestående av industriaktørenei meierimarkedet og en rekke organisasjoner. Referansegruppen har til sammen hatt 5 møter. 

De tre konkurransefremmende tiltakene har stor betydning for Q-Meieriene, Synnøve Finden og Rørosmeieriet, som er de største mottakerne av tilskuddene i dag. Både aktørene i meierimarkedet og de andre representantene i referansegruppen har vist et stort engasjement og kommet med mange bidrag, både skriftlige og i møter. Innspillene har vært viktige bidrag inn i arbeidet med rapporten. Alle organisasjoner i referansegruppen er gitt anledning til å utarbeide egne notater, som følger som vedlegg til rapporten.

–Fra direktoratets side håper vi rapporten kan bli et godt faglig grunnlag for videre oppfølging i departementet sier Jørn Rolfsen.

Her kan du lese hele rapporten