Til hovedinnhold

Reindriftens arealbrukskart digitalt – opplæring i Troms og Finnmark

Nye reindriftskart er klare til å tas i bruk. Men først skal brukerne læres opp.

Reindriftsnæringen har i lang tid etterlyst bedre kart som viser hvordan beiteområdene brukes. Arbeidet med å få på plass nye kart har vært forsinket på grunn av pandemien. Nå er nye digitale kart klar til å tas i bruk. 

− Vi forventer at oppdaterte og mer nøyaktige arealbrukskart vil bli et viktig verktøy for reindriftsnæringen. Men også offentlige myndigheter, arealplanleggere og andre interesserte vil ha nytte av kartene, sier Håvard Alexander Hagen som er tjenesteansvarlig for reindriftens arealbrukskart i Landbruksdirektoratet. 

Fra papir til skjerm 

− Kartene har tradisjonelt vært tegnet på papir. De ulike brukerne av vidda har samarbeidet om å tegne inn beitebruk, oppsamlingsområder, beitehager, flytt- og trekkleier, samt gjerder og anlegg. I tillegg viser kartene de administrative grensene. Distriktene skal utnevne en ajourholdsansvarlig som får ansvar for selve inntegningen på vegne av reinbeitedistriktet., forklarer Hagen. 

Dette er omfattende informasjon som nå blir lettere tilgjengelig og mer brukervennlig også i de nordligste områdene. 

Mai-2020-Bollestad-fôrer-rein-på-vidda.jpg
Rein som beiter.

Får opplæring i disse dager 

− Brukerne av reindriftskartene tilbys nå opplæring i bruk av de nye kartene. De første kursene er allerede gjennomført og tilbakemeldingene er gode, sier Hagen. 

Når opplæringen er gjennomført i Troms og Finnmark vil reinbeitedistriktene, tamreinlagene og konsesjonsdrivere i Nord og Sør-Trøndelag reinbeiteområde få tilbud om opplæring. 

Mer informasjon om reindriftskart.

Fakta om reindriftskart 

Arealbrukskart er næringens egen oversikt over hvordan reindriftsområdene brukes. Sammen med distriktsplanen er kartet et viktig verktøy for å synliggjøre og gi oversikt over reindriftens behov for arealer.

Kartene er informasjonskart og er ikke juridisk bindende. Historisk har de vært tegnet opp på papir, men går nå fra papir til skjerm. Landbruksdirektoratet eier dataene, mens NIBIO bistår i det tekniske arbeidet.

Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftssamers landsforbund over flere år vært opptatt av å utvikle ett nytt system for ajourhold av reindriftens arealbrukskart.