Til hovedinnhold

Rekordmange søknader om naturskadeerstatning etter Hans

Den statlige naturskadeordningen mottok 2437 søknader om erstatning i 2023. Over 80 prosent var skader forbindelse med uværet Hans i august. Forrige gang Norge ble rammet av en sammenlignbar flomhendelse var Vesleofsen i juni 1995.

Flom i Drammensvassdraget 2023 Foto Torbjørn Tandberg.jpg
Flom i Drammensvassdraget Foto: Torbjørn Tandberg

Ekstremværet Hans gjorde store skader, særlig i Viken og Innlandet fylker. Søknadssum for saker etter Hans alene utgjør 690 millioner kroner. Til sammenligning ble det etter Vesleofsen i 1995 utbetalt ca. 330 millioner kroner fra den offentlige naturskadeordningen (KPI justert 2022).

Rundt 65 prosent av erstatningssøknader etter Hans omhandler skader på vei og broer og 25 prosent på jordbruksarealer. Fristen for å søke utgikk i november.

Tilsagn om 52 millioner kroner i naturskadeerstatning i fjor

Det ble i 2023 gitt tilsagn om til sammen 52 millioner kroner i naturskadeerstatning. Det er en økning fra 2022 da det ble gitt tilsagn om 36,8 millioner kroner i erstatning. Totalt ble det i 2023 behandlet 519 saker, av disse fikk 326 erstatning. Skader på veier og dyrka mark utløste de største erstatningsbeløpene i 2023.

Flom årsak til flest og størst erstatningsutbetaling

Flom er den skadeårsaken som fører til flest erstatningssøknader og størst tilsagn om erstatning, dette gjelder for de fleste år tilbake i tid. Flom var også den største skadeårsaken i 2023. Hele 84 prosent av den totale erstatningen gjaldt flomskader.

Les mer på statistikksidene til Landbruksdirektoratet

Endringer i naturskadeforskriften høsten 2023

Regjeringen fastsatte høsten 2023 endringer i naturskadeerstatningsforskriften. Endringen innebærer at egenandelen settes til 15 prosent av fastsatt erstatning. Det vil si at egenandelen for erstatning opp til 100 000 kroner går ned fra 30 prosent til 15 prosent.

I tillegg innføres det et tak for egenandel på en million kroner per sak, noe som vil komme skadelidte til gode i omfattende skadetilfeller. Det vil si at mer av erstatningsbeløpet går til å dekke gjenopprettingskostnadene etter naturskade.

Her finner du mer informasjon om søknad etter uværet Hans  

 

Kontakt

Bjørnar Ansnes