Til hovedinnhold

Stadig mer husdyrgjødsel utnyttes til biogass

I 2024 ble det gitt i overkant av 15,5 millioner kroner i tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg i Norge. Oppslutningen har økt kraftig gjennom ti år med tilskudd, og skyldes at flere starter opp biogassanlegg.

Biogassanlegg Greve_.jpg
Biogassanlegg Greve

I 2022 utgjorde utslipp fra gjødsellager 12 prosent av utslippene fra jordbruket. Husdyrgjødsel som går til biogassproduksjon gir utslippskutt.

Husdyrgjødsel på lager har et energitap i form av metan, som i biogassanlegg samles opp og utnyttes som fornybar energi. Om lag to tredjedeler av gjødsla som leveres er fra storfe, og én tredjedel fra svin. Det leveres også noe fjørfe- og sauegjødsel. Reduserte utslipp fanges opp ved beregningene for jordbrukssektoren i det nasjonale klimagassregnskapet.

Gunn Eide (2)-1200px.jpg
Gunn Eide, Landbruksdirektoratet

–Dette er et viktig tiltak for å begrense klimagassutslippene fra jordbrukssektoren, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet. I tillegg er biogass sirkulær bioøkonomi i praksis - landbruket leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg, og får biorest/biogjødsel i retur som brukes på jordene.

Etablering av nye biogassanlegg er en viktig driver

Biogassproduksjon av husdyrgjødsel er enda relativt nytt i Norge, men noen enkeltanlegg har vært drevet lenge og vært til inspirasjon for andre. De siste årene har flere produksjonsanlegg kommet til, noe som har vært en viktig driver for å øke utnyttelsen av husdyrgjødsla.

Den Magiske Fabrikken i Vestfold er største mottager av gjødsel og står for nær halvparten av gjødselmengdene til sin biogassproduksjon. Renevo er et større anlegg som er etablert i Vestland fylke. I tillegg er det etablert grendeanlegg og flere gårdsanlegg de siste årene.

Husdyrgjødsel levert til biogassanlegg 2013 til 2023.png
Husdyrgjødsel levert til biogassanlegg i perioden 2013 til 2023

Oppslutningen om tilskuddsordningen har økt betydelig de siste årene. I 2023 mottok Landbruksdirektoratet 74 søknader, og det ble utbetalt ca. 13,1 millioner kroner i tilskudd. I 2024 er det 83 søknader, og det er utbetalt 15,6 mill. kroner i tilskudd for 137 000 tonn som ble levert i 2023.

Kartet viser hvor det er etablert biogassanlegg i Norge. Det er få store anlegg. Tall i parentes er antall foretak som leverte husdyrgjødsel til dette anlegget i 2023.

Biogassanlegg i Norge_.jpg
Kartet viser hvor i Norge vi har biogassanlegg i 2023

Her kan du lese statistikk med utviklingstrekk

Les mer om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg