Til hovedinnhold

Tildeling til nye prosjekter for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Landbruksdirektoratet har for 2022 innvilget 12 mill. kroner til 16 prosjekter som skal bidra til redusert bruk av kjemiske plantevernmidler.

Midlene går til prosjekter som bidrar til å nå målene i revidert Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2021-2025). Formålet med handlingsplanen er å redusere avhengighet av kjemiske plantevernmidler, og redusere helse- og miljørisiko ved bruk av kjemiske plantevernmidler.

Landbruksdirektoratet mottok 33 søknader til fristen 15. oktober. Tilskudd gis til prosjekter som best kan vise til relevans og nytteverdi. De bidrar både til kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling.

Prioriterte fagtemaer er

  • Helserisiko
  • Plantevernmidler i jord og vann
  • Plantevernmidler under norske forhold og hensyn til pollinatorer
  • Integrert plantevern
  • Bærekraftig/riktig bruk
  • Faktisk bruk i Norge

Av totalt 16 prosjekter som har fått tilskudd for 2022, er syv prosjekter en videreføring av tidligere oppstarta prosjekter. Følgende prosjekter fikk tilskudd og kan starte opp/fortsette i januar:

Prosjekteier Prosjekttittel Fagtema Tildeling
Stami
- Statens arbeidsmiljøinstitutt
Eksponering for plantevernmidler
og mikrobiell diversitet blant veksthusarbeidere
Helserisiko 1 764 750
Niva - Norsk institutt for vannforskning Risikovurdering av komplekse blandinger av plantevernmidler
i miljøet med fokus på norske forhold
Plantevernmidler i jord og vann 511 000
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi Plantevernmidler i grunnvann i jordbruksområder Plantevernmidler i jord og vann 655 000
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi Effekter av driftspraksis og værforhold på transport av mobile plantevernmidler
- analyse og anbefalinger om tiltak basert på data fra JOVA-overvåkingen
Plantevernmidler i jord og vann 511 000
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi Transport av plantevernmidler i vegetasjonssoner med makroporestruktur Plantevernmidler i jord og vann 850 000
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi Effekter av jordarbeiding på overflate- og drensavrenning av plantevernmidler brukt i vår- og høstkorndyrking - supplerende datainnsamling fra Kjelle ruteforsøk Plantevernmidler i jord og vann 200 000
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi Kunnskap og tiltak for behandling av avfall med plantevernmidler
og for reduksjon av spredning av plantevernmidler i miljøet
Plantevernmidler under norske forhold
og hensyn til pollinatorer
1 772 045
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi Fangvekster, rotskjæring og alternative kjemiske midler mot ugras i korn (Kortnavn: FRAKK) Integrert plantevern 1 000 000
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi Sortsblandinger i vårbygg og høsthvete til fôr - et agronomisk alternativ for redusert bruk av plantevernmidler og mer stabile avlinger Integrert plantevern 579 000
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi Fangvekster i korn; effekt på soppangrep og mulighet for redusert soppbekjempelse Integrert plantevern 895 000
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi Bærekraftig bekjempelse av soppsykdommer i potet ved bruk av silisium
og naturlige jordbakterier
Integrert plantevern 660 000
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi Workshop - veksthus og plantevernmidler Bærekraftig/riktig bruk 150 000
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi Redusert forbruk av ugrasmidler i korn: Skadeterskler for presisjonssprøyting i høstkorn
(akronym PresiHøstkorn)
Bærekraftig/riktig bruk 100 000
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi Informasjonstiltak og kvalitetssikring i VIPS Bærekraftig/riktig bruk 800 000
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi Plantevernguiden og Plantevernleksikonet Bærekraftig/riktig bruk 600 000
Statistisk sentralbyrå Bruk av planteverntiltak på friland Faktisk bruk i Norge 1 000 000

Neste mulighet for å søke om prosjektmidler under handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler blir etter planen høsten 2022. Da er det prosjekter med oppstart/videreføring i 2023.

Nettsiden gir informasjon om ordningen og utlysning

Kontakt

Semona Issa

Telefon: 55_56_54_48_54_49_55_56

Mobil: 57_48_53_32_51_57_32_48_54_49