Til hovedinnhold

Omsetning av melkekvoter i 2022

Mange vil kjøpe og få vil selge kvoter for kumelk. Etterspørselen er 245 millioner liter, mens det kun er fem millioner liter tilgjengelig.

I 2022 er det 110 kvoteeiere som har solgt grunnkvoten. Omtrent det samme som i fjor, da 108 kvoteeiere solgte grunnkvoten. Dette er en kraftig nedgang fra tidligere år.

Få selgere

Figuren nedenfor viser antallet og gjennomsnittet av antall selgere av kumelkkvote de siste ti årene.

image.png

I år, som i fjor, måtte minimum 40 prosent av salgsmengden selges til staten for kroner 4.00 per liter. Resten av salgsmengden kunne omsettes privat. Dette gjaldt for både ku- og geitemelkkvote.

I 2022 er det solgt kumelkkvoter på 5 043 225 liter til staten og 7 526 813 liter til private.

Kjøp av melkekvoter

I 2022 får 2 192 søkere tilbud om å kjøpe i overkant av 5 millioner liter kumelkkvote fra staten.

Hvor mye hver enkelt søker får tilbud om er avhengig av hvor mange liter som blir solgt i produksjonsregionene og hvor mange som ønsker å kjøpe kumelkkvote fra staten. Tilgjengelig kvote innenfor hver produksjonsregion blir deretter fordelt likt mellom kjøperne, begrenset oppad til innmeldt mengde. Pris per liter er kroner 4,00 + mva.

Det er i 2022 flere som ønsker å kjøpe enn selge i alle produksjonsregioner. Dermed er det svært få som får tilbud om å kjøpe hele mengden de har søkt om. Tilgjengelig mengde er fordelt med et likt kvantum på hver søker, begrenset opp til ønsket mengde. Totalt for hele landet ble det søkt om å kjøpe 245 millioner liter kumelkkvote. Med i overkant av 5 millioner liter tilgjengelig, får kjøperne tilbud om å kjøpe kun 2,04 prosent av den totale mengden det er søkt om. 

Kvoter for geitemelk

I 2022 er det syv kvoteeiere som solgte 378 352 liter grunnkvote for geit. Det er tre flere selgere enn i 2021, og om lag 211 000 liter mer enn mengden solgt i fjor. Av alle med grunnkvote geit søkte 1,9 prosent om å selge grunnkvoten.

Tall for omsetning av melkekvoter