Om rapporten 

Rapportnummer  
Dato 16.3.2022
Sekretariat Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet
Rapporten Revidert forslag til fordelingsnøkkel for regionale miljøtilskudd  (PDF)

Sammendrag

En fordelingsnøkkelen angir hvor stor andel av den nasjonale rammen hvert fylke skal få. Den gir ikke føringer for bruken av RMP-midler i fylkene. 

I dag baseres fordelingen mellom fylkene på tidligere fordelinger til de ordningene som dannet grunnlag for etableringen av regionale miljøprogram (RMP), samt særskilte prioriteringer som er gjort opp gjennom årene.

I jordbruksoppgjøret 2020 ble Landbruksdirektoratet gitt i oppdrag å se nærmere på fordelingsnøkkelen for RMP med utgangspunkt i alle endringer som er gjort i programmet de siste årene. I tråd med oppdraget opprettet Landbruksdirektoratet en referansegruppe med avtalepartene. Statsforvalterne ga innspill til arbeidet. Rapporten ble levert 3.2.2021

Forslaget til ny fordelingsnøkkel fra Landbruksdirektoratet skisserte betydelig omfordeling mellom regioner. I jordbruksoppgjøret 2021 ble det satt ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skulle legge fram et revidert forslag til fordelingsnøkkel til jordbruksoppgjøret 2022. Av Prop. 200 S (2020-2021) - Jordbruksoppgjøret 2021 fremgår følgende: "Det må arbeides videre med forslagene fra direktoratet og arbeidet bør harmoniseres med ny programperiode for regionalt miljøprogram (2023–2026).» 

Den partssammensatte arbeidsgruppa ferdigstilte sitt arbeid 16.3.2022. Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har vært sekretariat for arbeidet.

Arbeidsgruppa foreslår en noe forenklet versjon av fordelingsnøkkelen som ble presentert i direktoratets opprinnelige forslag fra februar 2021. Arbeidsgruppa foreslår som direktoratet at fordelingsnøkkelen baserer seg på to hovedkategorier, Miljøgoder og Utslipp, som hver vektes 50 prosent. Arbeidsgruppa foreslår imidlertid at det for hver hovedkategori ligger et forenklet kriteriesett til grunn. Disse kriteriene skal representere miljøgoder og risiko for forurensing i jordbrukslandskapet i det enkelte fylke. Ved å ikke inkludere totalt jordbruksareal, som også var vektet tungt i direktoratets foreslåtte modell, blir utfallet av endring i vekting av kriteriene som representerer miljøgoder og risiko for forurensing tydeligere. 

Et viktig prinsipp for de regionale miljøprogrammene er det regionale handlingsrommet. Nøkkelen gir ikke føringer for fylkenes bruk av midlene. Fordelingsnøkkelen arbeidsgruppa foreslår vil fortsatt ha rom for at avtalepartene i forbindelse med de årlige jordbruksforhandlingene kan initiere ulike typer prioriteringer i de regionale miljøprogrammene gjennom hhv. øremerking av midler til spesifikke problemstillinger, særskilte føringer eller prioriteringer av bestemte miljøtemaer.