I Prop. 200 S (2020 – 2021) er det avsatt tilskudd  til utviklingstiltak innen økologisk landbruk for 2022. Utviklingstiltakene skal bidra til å nå Regjeringens mål om å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet, jamfør Nasjonal strategi for økologisk jordbruk. Prioriteringer som fremgår av Økologiprogram 2019-2030 skal følge opp strategien og føringer fra Prop 200 S (2020-2021), og utlysningen er innrettet med utgangspunkt i dette.

Prioriteringer for 2022

Økologiprogrammet legger vekt på at utviklingsmidlene brukes til prosjekter som gir ny kunnskap om økologisk primærproduksjon, prosjekter som øker kunnskap om krav i regelverket for økologisk produksjon og hvordan slike krav kan følges opp i praktisk drift, samt prosjekter som bidrar til utvikling av en effektiv verdikjede. Følgende kan prioriteres innenfor rammen for 2022:

 • Nofimas prosjekt med produktutvikling og Regelverksutvalget (RVU), videreføres. NLR kan søke om sluttføringsmidler for sitt arbeid med faglige nettverk. Disse prosjektene må også søke innen fristen.
 • Prosjekter med tiltak for å mobilisere, rekruttere og beholde produsenter av økologisk mat.
 • Prosjekter som bidrar til økologisk mat i storhushold­ninger.
 • Prosjekter som gjennom ulike markedsrettede tiltak bidrar til utvikling av en effektiv verdikjede. Det kan være prosjekter som bidrar til mer stabile leveranser av økologiske produkter som er etterspurt i markedet, særlig frukt, bær, grønnsaker og korn.  Aktuelle tiltak kan være:
  • Tiltak til utvikling av produsentsamarbeid som kan få fram nye kategorier og/ eller stabile leveranser av økologiske varer til foredlingsledd og forbrukere.
  • Tiltak som bidrar til kommunikasjons- og informasjonsflyt i verdikjedene, inkludert informasjonstiltak rettet mot ulike forbrukergrupper.

Beskriv i søknaden hvilke utfordringer innen økologisk landbruk som ønskes løst, og begrunn hvordan prosjektet kan bidra til måloppnåelse innen ordningen.

Dersom prosjektet planlegges for varighet i mer enn ett år, skal det søkes for hele prosjektperioden og legges ved budsjett. Det kan innvilges tilskudd til prosjekter med varighet inntil tre år.

Søknadene må vise søkers prioriteringer av tiltak, med budsjett pr. tiltak. Landbruksdirektoratet vil prioritere tildeling av tilskudd innenfor rammen som er til rådighet.

Viktig informasjon for alle søkere  

 • Målgrupper for prosjektene kan være primærprodusenter, rådgivere, markedsaktører og forbrukere.
 • Prosjekter hvor resultatene har tydelig overføringsverdi til flere, vil prioriteres.
 • Landbruksdirektoratet kan ikke med dette tilskuddet støtte enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi for andre lignende virksomheter. 
 • For prosjekter som krever god forankring og involvering av flere for å oppnå resultater, vil medfinansiering i form av egne midler og/eller midler fra andre telle positivt. Det legges stor vekt på at prosjekter er godt forankret hos produsenter og andre relevante aktører i verdikjeden.
 • Landbruksdirektoratet kan ved behov stille særskilte vilkår til enkelte prosjekter. 
 • Det gis ikke tilskudd til offentlige forvaltningsorganer.

Søknadsskjema og retningslinjer

Søker skal søke elektronisk på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Se informasjon om hvordan du går fram for å søke

Mal for prosjektbeskrivelse

Last ned mal for prosjektbeskrivelse

Søker er ansvarlig for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innen fastsatt frist. Landbruksdirektoratet behandler søknaden.