Dagsaktuelle spørsmål og svar (oppdatert 31.1.2023)

Hvor finner vi søknadsskjema for transporttilskuddet på 0,18 kroner per rein per km?

Oppdatert søknadsskjema for Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften finner dere på ordningssiden. Hvis dere ikke får dette opp – slett informasjonskapsler ("cookies") og prøv på nytt.

Gjelder transporttilskuddet på 0,18 kroner per rein per km uavhengig av når transporten er gjennomført?

Etter gjeldende forskrift må transporten være gjennomført innen 10. mai. Tilskuddet gjelder for transport av rein fra vinter- til sommerbeite.

Beregnes tilskuddet til transport av rein på 0,18 kroner per rein per km kun for transport en vei eller både for tur og retur?

Tilskuddet til transport av rein fra vinter- til sommerbeite på 0,18 kroner per rein per km beregnes for transport begge veier, det vil si både for tur og retur.
Eksempel: Et distrikt har 1 000 rein (innenfor fastsatt øvre reintall) og skal transportere dem med trailer 250 km til sommerbeite. Tilskuddet beregnes da slik: 1 000 rein x 0,18 kroner per rein per km x 500 km = 90 000 kroner.

Distriktet har eget godkjent kjøretøy for transport av levende rein, kan distriktet få tilskuddet på 0,18 kroner per rein per km for transport med dette kjøretøyet?

Transportør og transportmiddel som benyttes til fraktoppdragene må ha nødvendige offentlige godkjenninger for å kunne transportere levende rein. Hvis begge deler er godkjent, er kravet oppfylt uavhengig av hvem som eier kjøretøyet. Det gis ikke tilskudd for flere rein enn siidaens fastsatte øvre reintall.

Distriktet har brukt opp antallet gebyrfrie uttak/overføringer fra beredskapsfondet, kan tilskuddet utbetales til distriktets driftskonto f.o.m. nå?

Det fremgår av Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag §4-1  at tilskuddet utbetales til distriktets/reinlagets beredskapsfond og brukes i henhold til kapittel 3. Dette innebærer at tilskuddet ikke kan utbetales til distriktets driftskonto.

Om distriktenes beredskapsfond

Hvorfor avsetning og tilskudd til beredskap?

Formålet med avsetning og tilskudd til beredskap er å legge til rette for reinbeitedistriktenes og reinlagenes nødvendige tiltak i forbindelse med beitekriser jf. Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag.

Hva er et beredskapsfond?

Et beredskapsfond er et eget fond der midlene på fondet kun skal brukes i forbindelse med kriser. Reinbeitedistrikt og reinlag plikter å ha egen bankkonto for beredskapsarbeidet. Det føres separat regnskap for beredskapsfondet.

Reinbeitedistriktene/reinlagene skal drive med kriseberedskapsarbeid. Beredskap skal være et tema på årsmøtene og i årsmeldingen fra distriktene. Videre skal distriktene og reinlagene avsette egne midler til kriseberedskap og de kan søke om tilskudd til beredskapsfondet over Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag.  Formålet er å legge til rette for nødvendige tiltak i forbindelse med kriser.

Når kan distriktets/reinlagets eget beredskapsfond brukes?

Midler avsatt på eget beredskapsfond kan brukes fra den datoenberedskapsutvalget har fastlått at det foreligger en beitekrise. Reinbeitedistrikt og reinlag kan vedta å ta i bruk eget fond, dersom: 

distriktsstyret eller reinlaget vurderer at det er beitekrise i hele eller deler av distriktet i henhold til definisjonen, det er behov for å iverksette tiltak raskt, samt at styret har varslet beredskapsutvalget om at det er behov for befaring. 

Hva innebærer avsetning til beredskapsfond?

Distriktet/reinlaget må oppgi hvor stor andel av søknadsårets Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag som skal avsettes til beredskapsfond. Avsetningen må utgjøre minimum 5 000 kroner. Tilskudd til beredskap gis med 150 prosent av avsetningen, begrenset oppad inntil 25 prosent av totalt tilskudd.

Eksempel:
Dette betyr at med en egen avsetning på 5 000 kroner vil tilskuddet på 150 prosent si at man for det aktuelle søknadsåret har 5 000 kroner + (5 000 kroner x 150 %) = 5 000 kroner + 7500 kroner =  12 500 kroner i beredskapsfondet.

Hvilke vilkår gjelder for bruk av beredskapsfondet?

Avsatte midler til beredskap kan brukes i samsvar med "Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag", kapittel 3.

Hva skal beredskapsfondet dekke?

Beredskapsfondet skal dekke kostnader til blant annet leie av alternative beiteområder, innkjøp av fôr, innleid arbeidskraft, transport av fôr og personell, samt flytting av rein til alternative beiteområder.

Hvordan skal distriktet bruke midlene på eget beredskapsfond?

Distriktet har ansvar for beredskap på vegne av alle siidaene/siidaandelene i distriktet. Distriktet kan lage en plan for beredskap, herunder fordeling av midler.

Krisemidler på distriktets beredskapsfond brukes i de siidaene/siidaandelene der det er erklært beitekrise. Det vil si at midler ikke skal fordeles til siidaene/siidaandelene i distriktet, men avsettes på særskilt konto for hele distriktet, inntil det er behov midlene. Midlene utbetales fortløpende til de siidaene/siidaandelene som har fått erklært beitekrise og skal ikke spares. Midler på beredskapsfondet for distriktet skal i hovedsak brukes opp før man er berettiget til å søke om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap.

Om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap

Formålet med tilskuddet er å forhindre omfattende tap av rein eller andre store dyrevelferdsmessige utfordringer ved beitekriser, der reinbeitedistriktets eller reinlagets eget beredskapsfond ikke er tilstrekkelig til gjennomføring av nødvendige tiltak jf. Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag

Hva er vilkårene for å få ekstraordinært tilskudd?

Det er to vilkår for å få tilskudd:

  • Beredskapsutvalget har erklært beitekrise i distriktet/reinlaget
  • Distriktet må i hovedsak ha brukt opp egne midler, eventuelt resterende midler blir trukket fra tilskuddssummen.

Dersom midler på eget beredskapsfond ikke er tilstrekkelig, det vil si at midlene i hovedsak er brukt opp, kan distriktet/reinlaget søke om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften.

Hvilken dato beregnes tilskuddet fra?

Tilskuddet beregnes fra den datoen eget fond ble tømt, eller det er lite midler igjen som det gjøres fratrekk for. Det må også være erklært beitekrise.

Les nærmere om vilkårene i forskrift som regulerer tilskuddsordningen, forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag kapittel 4.

Er det dokumentasjonskrav i forbindelse med tilskuddssøknad?

Det er distriktet som søker på vegne av siidaandelene i distriktet. Dokumentasjon på at midlene i distriktets eget beredskapsfond er brukt opp eller ikke er tilstrekkelig for gjennomføring av nødvendige tiltak skal vedlegges søknaden.

Hvordan foregår utbetalingen?

Får du tilskudd, blir det utbetalt til distriktets/reinlagets særskilte bankkonto for beredskapsfond. Kontonummeret oppgis i søknadsskjemaet. Det er Landbruksdirektoratet som utbetaler tilskuddet. 

Om rapportering

Hvilke regler gjelder for rapportering?

Distriktene/reinlagene skal rapportere for bruk av eget beredskapsfond, også bruk av ekstraordinært tilskudd som er utbetalt til fondet. Dette rapporteres samlet.

Rapportering av midlene skal skje sammen med rapportering på bruken av distriktstilskuddet siste driftsår innen 15.juli. 

Skal det rapporteres inklusiv eller eksklusiv merverdiavgift (mva)?

Tilskudd er beregnet på 4,50 per rein per døgn og i utgangspunktet er der ikke merverdiavgift relevant i denne sammenhengen.

Her er et eksempel:  

Ved beregning av tilskudd er satsen 4,50 kroner per dyr per døgn, som eksempelvis gir et tilskudd på 67 500 kroner ved et reintall på 1 000 dyr og en erklært kriseperiode på 15 døgn.

Innsendt rapportering på bruk av distriktets beredskapsfond dermed vise dokumenterte kostnader (i hovedsak til innkjøp og transport av krisefôr) på minimum 67 500 kroner, inklusiv merverdiavgift.

Hvordan rapporterer man så på bruken av midlene?

Det er distriktet/reinlaget som søker om tilskudd på vegne av siidaene/siidaandelene i distriktet og det er distriktet som er ansvarlig for å innhente dokumentasjon på bruken av midlene. Dokumentasjon kan for eksempel være bilag eller kvitteringer.

Distriktet må sende rapport om hvordan pengene er blitt brukt, sammen med rapportering på bruken av distriktstilksuddet siste driftsår innen 15.juli. Rapporten skal sendes til statsforvalteren i distriktets/reinlaget reinbeiteområde.

Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse av hva midlene har blitt brukt til, samt regnskap for bruk av midlene.

Distriktet plikter å gi alle opplysninger som statsforvalteren synes er nødvendig. Statsforvalteren kontrollerer om bruken av fondet er riktig og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som gjelder bruken. Det kan kreves at opplysningen bekreftes av revisor.

Er det distriktet som må kjøpe krisefôret?

Det er distriktet som er søker og som vedtaket retter seg mot. Det vil si at krav til rapportering og eventuelle andre krav rettes mot distriktet.

Det er opp til distriktet å vurdere hvordan de organiserer bestilling og innkjøp av fôr. 

Hvordan beregnes fraktkostander?

Bruken av ekstraordinære midler reguleres av Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag kapittel 4. For bruk av enkeltpersoners transportmidler og annet utstyr anvendes inntil statens satser, innenfor tilskuddsrammen på 4,50 kroner per rein per døgn som også skal dekke innkjøp av krisefôr.

Krav om tilbakebetaling ved uberettiget bruk

Statsforvalteren kan kreve hele eller deler av de brukte midlene tilbakeført til beredskapsfondet dersom fondet brukes i strid med vilkårene i  Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag §2-2 eller statsforvalteren ikke godkjenner rapporteringen ved bruk av fondet etter §2-4.