Reindriften har de siste årene opplevd vanskelige beiteforhold med låste beiter, enten grunnet islag eller store snømengder. På bakgrunn av tidligere erfaringer er det etablert et system for å håndtere beitekriser i reindriften. Formålet med systemet er å sikre dyrevelferd og framtidig produksjon.

Beredskapssystemet består av et beredskapsutvalg i hvert reinbeiteområde og reinlag der næring og forvaltning samarbeider, beredskapsfond i reinbeitedistriktene/reinlag og et sentralt beredskapsfond med mulighet for tilskudd. 

På direktoratets side for ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften, kan du kan søke om tilskudd.

Beitekrise i enkelte områder i Nordland, Troms og Finnmark 2024

Det er erklært beitekriser i enkelte distrikt i Nordland, Troms og Finnmark i løpet av januar, februar og mars 2024. Landbruksdirektoratet registrerer i tillegg at stadig flere melder om utfordrende beiteforhold i de ulike områdene.
Vekslende vær med plussgrader og sterk vind, kombinert med streng kulde og snø gjort har gjort forholdene vanskelige i Nordland og Troms.

I de utsatte områdene i Finnmark er beskrivelsen flere harde snølag som reinen ikke kommer igjennom som følge av en kombinasjon av mye snø og mye vind, særlig i januar.

Finnmark

Det har kommet inn mange meldinger om beitekriser både i Øst-Finnmark og Vest-Finnmark. 

I Øst-Finnmark har beredskapsutvalget erklært beitekrise i flere vintersiidaer tilhørende reinbeitedistriktene 14A og 16.   
 
I Vest-Finnmark har beredskapsutvalget erklært beitkrise i vintersiidaer tilhørende alle tre sonene, 30A 30B og 30C

Troms

I Troms er det erklært beitekrise i Hjerttind, Kvaløya, Mauken, Helligskogen, Kongsvikdalen, Kanstadfjord, Tjeldøy og Gielas. 

Mer informasjon om beitekrisen i Troms og Finnmark finner du på statsforvalterens nettsider

Nordland

I Nordland er det erklært beitekrise i Frostisen, Skjomen, Balvatn, Ildgruben og Saltfjellet.

Mer informasjon om beitekrisen i Nordland finner på statsforvalterens nettsider.  

Trøndelag

Det er ikke erklært beitekrise i Trøndelag og reinlagene. 

Det har vært utfordrende beiteforhold for reindriften i indre deler av Nord-Trøndelag, melder beredskapsutvalget i Trøndelag. Vekslende vær mellom kulde- og mildværsperioder har gjort de høyereliggende beitene utilgjengelige. 

Justeringer i beredskapen

Vinteren 2022 var det en omfattende beitekrise i reindriften. I Reindriftsavtalen for 2022/2023 ble avtalepartene enige om å etablere en arbeidsgruppe for å gjennomgå beredskapen i reindriften. Arbeidsgruppen leverte rapporten "En styrket beredskap i reindriften" den 15. oktober 2022.  

Les rapporten: Rapport fra arbeidsgruppe- Styrket beredskap i reindriften

På bakgrunn av anbefalingene i rapporten ble avtalepartene, Landbruks – og matdepartementet og Norske Reindriftssamers Landsforbund enige om følgende justeringer i systemet for beredskap i reindriften:

  • Endringer i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag og oppheving av forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap. 
    • Forskriften endres slik at distriktsstyret kan vedta å ta i bruk eget beredskapsfond. Bruk av eget fond forutsetter at styret vurderer at det foreligger en beitekrise i henhold til definisjonen, det er behov for å iverksette tiltak raskt, samt at styret har varslet beredskapsutvalget om at det er behov for befaring. 
    • Rapportering på bruken av ekstraordinært tilskudd til beredskap skal skje sammen med rapportering på bruken av distriktstilskuddet siste driftsår innen 15.juli. 
  • Endringer i mandatet for beredskapsutvalgene 
  • Starttidspunkt for beitekrise
  • Starttidspunkt for beitekrise settes til det tidspunktet distriktsstyret melder fra om vanskelige beiteforhold. 
  • Maler. Arbeidsgruppen har foreslått en rekke maler som kan brukes for å forenkle arbeidet med beredskap og forvaltning. (Malene finner du nederst på denne siden).

Bruk av midler på reinbeitedistriktenes beredskapsfond

Bruk av distriktenes egne beredskapsfond før det er erklært beitekrise, kan føre til krav om tilbakebetaling. 

Reinbeitedistriktene har anledning til å ta i bruk midler på eget fond under gitte betingelser før beredskapsutvalget har fastslått at det foreligger en krise. Dersom beredskapsutvalget ikke erklærer beitekrise, vil ikke vilkårene for bruk av midlene være oppfylt. Statsforvalteren kan da kreve hele beløpet tilbakebetalt.

Hovedregel erklært krise

Vi understreker at hovedregelen fortsatt er at distriktenes beredskapsfond skal tas i bruk i tilfeller når beredskapsutvalget har fastslått at det foreligger en beitekrise. Den nye bestemmelsen om at fondet kan tas i bruk under gitte betingelser før beredskapsutvalget har erklært krise, er en praktisk unntaksbestemmelse. Denne er ment å gjelde i tilfeller hvor det er behov for å iverksette tiltak raskt, men hvor det kan ta tid før beredskapsutvalget får gjennomført befaring. Distriktsstyret må gjøre en risikovurdering når fondet åpnes, og distriktsstyret må gjøre dette på eget ansvar. Konsekvensen av å bruke av midlene på beredskapsfondet uten at beredskapsutvalget erklærer beitekrise vil være at vilkårene for bruk av midlene ikke er oppfylt. Statsforvalteren kan da kreve hele beløpet tilbakebetalt til distriktets beredskapsfond. Vi henviser til forskriften paragrafene 1-2, 3-2 og 3-4.