Endret frist for å søke om tilskudd til flytting av rein fra vinter- til sommerbeite

Den 25. april 2022 har Landbruks- og matdepartementet i samråd med Norske Reindriftssamers Landsforbund vedtatt å endre fristen for å søke om tilskudd til flytting av rein fra vinter- til sommerbeite til 31. mai 2022. Samtidig er det fortsatt et krav at flyttingen skal være gjennomført innen 10. mai 2022. Se gjeldende forskrift § 4a.

Innlevering av Melding om reindrift er utsatt til 19. april 2022

Etter en utfordrende vintersesong der mange distrikter har fått erklært beitekrise, har forvaltningen fått henvendelser fra reindriftsnæringa  om å utsette fristen for innlevering av melding om reindrift. Utsettelse av innlevering er et tiltak som skal bidra til at  reindriftsutøvere som er berørt av beitekrisa, får lengere tid til å levere Melding om reindrift.  I samråd med statsforvalterne i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark samt Landbruks- og matdepartementet, har Landbruksdirektoratet besluttet å forlenge fristen for innlevering til 19.april 2022.

Støtte til transport av levende rein og økt tilskudd til kriseberedskap

Etter forslag fra regjeringen har Stortinget den 8. april bevilget 30,0 mill. kroner til kriseberedskapsfondet for rein. Du kan lese mer om saken på regjeringens nettsider.

Beredskap i reindriften

Reindriften har de siste årene opplevd vanskelige beiteforhold med låste beiter, enten grunnet islag eller store snømengder. Grunnet tidligere erfaringer er det etablert et system for å håndtere beitekriser i reindriften. Systemet omfatter blant annet beredskapsutvalg for alle reinbeiteområdene og tilskuddsordninger til å gjennomføre tiltak for å sikre dyreveldferd og framtidig produksjon

Les mer om dette på regjeringen sine sider, og på direktoratets side for ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften, der du kan søke om tilskudd.

I listen under finner du også "Spørsmål og svar om bruk av midler til beitekrise".