Beredskap i reindriften

Reindriften har de siste årene opplevd vanskelige beiteforhold med låste beiter, enten grunnet islag eller store snømengder. Grunnet tidligere erfaringer er det etablert et system for å håndtere beitekriser i reindriften. Systemet omfatter blant annet beredskapsutvalg for alle reinbeiteområdene og tilskuddsordninger til å gjennomføre tiltak for å sikre dyreveldferd og framtidig produksjon

Les mer om dette på regjeringen sine sider, og på direktoratets side for ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften, der du kan søke om tilskudd.

I listen under finner du også mer informasjon knyttet til beredskapssystemet i reindriften.

Rapport med anbefalinger fra arbeidsgruppe

Senhøsten 2021 og vinteren 2022 var  det en omfattende beitekrise i reindriften. I Reindriftsavtalen for 2022/2023 ble reindriftsavtalepartene enige om å etablere en arbeidsgruppe for å gjennomgå beredskapen i reindriften. Arbeidsgruppen med representanter fra næringen og forvaltningen skulle blant annet vurdere hvordan gjeldende regelverk og systemer for beredskap har fungert gjennom den siste beitekrisen.

Innen 1. desember 2022 ble det levert et vedlegg til rapporten som skal vise hvilke konsekvenser beitekriser får for produksjon og lønnsomhet i reindriftsnæringen, samt effekten av ulike tiltak som er iverksatt.

Arbeidsgruppen anbefaler ikke store endringer, men foreslår justeringer som skal gi et enklere og mer effektivt system for håndtering av en beitekrise. Det er reindriftsavtalepartene, Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftssamers Landsforbund, som vurderer om anbefalingene skal følges opp i forbindelse med avtaleforhandlingene for 2023/24.

Se oppdatert rapporten: Rapport fra arbeidsgruppe- Styrket beredskap i reindriften

Landbruksdirektoratet har utformet et rapporteringsskjema

Landbruksdirektoratet har utformet et rapporteringsskjema for Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap. Rapporteringsskjema oppstiller det som kreves i forbindelse med rapportering.
Rapportering etter forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag av 26. juni 2018, sist endret 22. juni 2021.

Rapportering skal sendes til statsforvalteren innen to måneder etter at krisen har opphørt.

Avfallshåndtering i forbindelse med beitekrisen

Som følge av beitekrisen har reineiere vært nødt til å kjøpe inn store mengder kraftfôr og rundballer for å krisefôre reinflokkene gjennom vinteren. Dette har gitt store mengder avfall i form av kraftfôr sekker og rundballeplast.

Alt avfall skal leveres til godkjente mottak, og privat dumping eller brenning i naturen er forbudt. Disse reglene i forurensningsloven gjelder både for private og for bedrifter.

Det finnes en nasjonal ordning som gjør at slikt avfall kan leveres gratis til nærmeste avfallsdeponi/stasjon. Plasten må da være reingjort slik:

  • Kraftfôrsekkene skal tømmes godt for produktrester før de sorteres. Rist godt slik at sand, jord og andre rester forsvinner. Det kan være lurt å legge flere sekker i en sekk slik at det tar mindre plass.

Dersom sekkene ikke er rene vil de sorteres som restavfall, og det må da betales for avfallet.

Ansvaret med å rydde dette avfallet ligger hos reindriftsnæringen selv. Landbruksdirektoratet  oppfordrer de siidaer/distrikt som ennå ikke har benyttet seg av muligheten til å levere rengjorte kraftfor sekker og rundballplast gratis til avfallsmottak om å gjøre det så snart som mulig.

Endret frist for å søke om tilskudd til flytting av rein fra vinter- til sommerbeite

Den 25. april 2022 har Landbruks- og matdepartementet i samråd med Norske Reindriftssamers Landsforbund vedtatt å endre fristen for å søke om tilskudd til flytting av rein fra vinter- til sommerbeite til 31. mai 2022. Samtidig er det fortsatt et krav at flyttingen skal være gjennomført innen 10. mai 2022. Se gjeldende forskrift § 4a.

Innlevering av Melding om reindrift er utsatt til 19. april 2022

Etter en utfordrende vintersesong der mange distrikter har fått erklært beitekrise, har forvaltningen fått henvendelser fra reindriftsnæringa  om å utsette fristen for innlevering av melding om reindrift. Utsettelse av innlevering er et tiltak som skal bidra til at  reindriftsutøvere som er berørt av beitekrisa, får lengere tid til å levere Melding om reindrift.  I samråd med statsforvalterne i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark samt Landbruks- og matdepartementet, har Landbruksdirektoratet besluttet å forlenge fristen for innlevering til 19.april 2022.

Støtte til transport av levende rein og økt tilskudd til kriseberedskap

Etter forslag fra regjeringen har Stortinget den 8. april bevilget 30,0 mill. kroner til kriseberedskapsfondet for rein. Du kan lese mer om saken på regjeringens nettsider.

I listen under finner du også "Spørsmål og svar om bruk av midler til beitekrise".