Bruk av midler på reinbeitedistriktenes beredskapsfond

Bruk av distriktenes egne beredskapsfond før det er erklært beitekrise, kan føre til krav om tilbakebetaling. 

Landbruksdirektoratet og statsforvalteren har i den siste tiden mottatt flere henvendelser som gjelder bruk av midler fra distriktenes egne beredskapsfond før beredskapsutvalget har erklært beitekrise i distriktet. Reinbeitedistriktene har anledning til å ta i bruk midler på eget fond under gitte betingelser før beredskapsutvalget har fastslått at det foreligger en krise. Dersom beredskapsutvalget ikke erklærer beitekrise, vil ikke vilkårene for bruk av midlene være oppfylt. Statsforvalteren kan da kreve hele beløpet tilbakebetalt.

Hovedregel erklært krise

Vi understreker at hovedregelen fortsatt er at distriktenes beredskapsfond skal tas i bruk i tilfeller når beredskapsutvalget har fastslått at det foreligger en beitekrise. Den nye bestemmelsen om at fondet kan tas i bruk under gitte betingelser før beredskapsutvalget har erklært krise, er en praktisk unntaksbestemmelse. Denne er ment å gjelde i tilfeller hvor det er behov for å iverksette tiltak raskt, men hvor det kan ta tid før beredskapsutvalget får gjennomført befaring. Distriktsstyret må gjøre en risikovurdering når fondet åpnes, og distriktsstyret må gjøre dette på eget ansvar. Konsekvensen av å bruke av midlene på beredskapsfondet uten at beredskapsutvalget erklærer beitekrise vil være at vilkårene for bruk av midlene ikke er oppfylt. Statsforvalteren kan da kreve hele beløpet tilbakebetalt til distriktets beredskapsfond. Vi henviser til forskriften paragrafene 1-2, 3-2 og 3-4.

Beredskap i reindriften

Reindriften har de siste årene opplevd vanskelige beiteforhold med låste beiter, enten grunnet islag eller store snømengder. På bakgrunn av tidligere erfaringer er det etablert et system for å håndtere beitekriser i reindriften. Systemet omfatter blant annet tiltak for å sikre dyrevelferd og framtidig produksjon.

På direktoratets side for ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften, kan du kan søke om tilskudd.

Justeringer i beredskapen

Vinteren 2022 var det en omfattende beitekrise i reindriften. I Reindriftsavtalen for 2022/2023 ble avtalepartene enige om å etablere en arbeidsgruppe for å gjennomgå beredskapen i reindriften. Arbeidsgruppen leverte rapporten "En styrket beredskap i reindriften" den 15. oktober 2022.  

Les rapporten: Rapport fra arbeidsgruppe- Styrket beredskap i reindriften

På bakgrunn av anbefalingene i rapporten ble avtalepartene, Landbruks – og matdepartementet og Norske Reindriftssamers Landsforbund enige om følgende justeringer i systemet for beredskap i reindriften:

  • Endringer i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag og oppheving av forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap. 
    • Forskiften endres slik at distriktsstyret kan vedta å ta i bruk eget beredskapsfond. Bruk av eget fond forutsetter at styret vurderer at det foreligger en beitekrise i henhold til definisjonen, det er behov for å iverksette tiltak raskt, samt at styret har varslet beredskapsutvalget om at det er behov for befaring. 
    • Rapportering på bruken av ekstraordniært tilskudd til beredskap skal skje sammen med rapportering på bruken av distriktstilskuddet siste driftsår innen 15.juli. 
  • Endringer i mandatet for beredskapsutvalgene 
  • Starttidspunkt for beitekrise
  • Starttidspunkt for beitekrise settes til det tidspunktet distriktstyret melder fra om vanskelige beiteforhold. 
  • Maler. Arbeidsgruppen har foreslått en rekke maler som kan brukes for å forenkle arbeidet med beredskap og forvaltning. (Malene finner du nederst på denne siden).