Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/26

Tilskudd til avløsning ved svangerskap, fødsel, adopsjon og dødsfall- kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 7. Krav til søknad

§ 7

Søknaden om avløsertilskudd må være sendt inn senest 12 måneder etter at avløsning har funnet sted.

Søknad om tilskudd til avløsning sendes på særskilt skjema til Landbruksdirektoratet for behandling.

Som vedlegg til søknaden kreves for øvrig den dokumentasjon som Landbruksdirektoratet finner nødvendig av hensyn til forvaltning og kontroll.

Kilde:  Forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap, fødsel og adopsjon (Lovdata)  

Kommentar til bestemmelsen

Søknaden om avløsertilskudd sendes på særskilt skjema til Landbruksdirektoratet. Søknadsskjema finnes på Landbruksdirektoratets nettsider.

Søker må legge ved:

 • Kopi av a-melding med kvittering
 • Arbeidskontrakt for gjeldende periode
 • Lønnslipp/kvittering for betalt lønn
 • Ved fødsel: fødselsattest på barnet/barna
 • Ved adopsjon: godkjent dokumentasjon fra adopsjonsmyndighetene i Norge om at adopsjonen er godkjent og barnet er hentet eller skal hentes. Dokumentasjonen bør inneholde følgende opplysninger
  • Informasjon om barnet som samsvarer med opplysninger i folkeregisteret,
  • dato for når barnet er hentet/skal hentes.
   Annen dokumentasjon kan godkjennes dersom det ikke er tvil om at barnet er adoptert av søker og adopsjonen er godkjent av norske myndigheter.
 • Ved adopsjon må barnet være registrert i folkeregisteret. Ved adopsjon fra utlandet må registeringen skje rett etter at barnet har ankommet Norge.

Søknadsfristen er 12 måneder etter at avløsning har funnet sted. Fristen er absolutt og begynner å løpe når avløsningen er avsluttet. For eksempel, om avløsningen avsluttes 31. oktober 2020, så er fristen for å søke tilskudd til avløsning 1. november 2021.

Dersom avløsningen ikke enda har funnet sted på søknadstidspunktet, men avløser er betalt, vil søknaden behandles som vanlig kort tid etter at søknaden er kommet inn. Utbetaling av tilskudd vil imidlertid ikke skje før avløsningen faktisk har funnet sted. Dette gjøres for å sikre at avløsningen blir reelt gjennomført i samsvar med forskriftens krav. Dersom avløser blir syk eller går fra avtalen av andre grunner, kan det ikke utbetales tilskudd til avløsning som ikke har skjedd. I slike tilfeller vil tilskuddsvedtaket bli omgjort. Søkeren må selv ta risikoen for dette dersom han/hun velger å betale avløser før avløsningen faktisk har funnet sted.

Fant du det du lette etter?