Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/39

Tilskudd til juridisk bistand til reinbeitedistrikter og siidaer – kommentarer til regelverk

§ 7-4. Krav til søknad

§ 7-4. Krav til søknad

Søknad om tilskudd sendes på særskilt skjema til Landbruksdirektoratet.

Som vedlegg til søknaden om tilskudd til juridisk bistand kreves oppdragsbekreftelse vedrørende juridisk bistand.

Ved søknad om juridisk bistand i forbindelse med domstolsbehandling skal i tillegg dokumentasjon på at søker har initiert eller blitt trukket inn i rettsprosess vedlegges.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata) 

Kommentarer til krav til søknad

Bestemmelsen i § 7-4 stiller krav til vedlegg i forskjellige typer saker. Søker må sende vedlegg samtidig med søknaden. Hvis søknaden sendes uten vedlegg, vil den ikke bli behandlet før søker etter forespørsel fra forvaltningen, sender nødvendige vedlegg. Hvis søker ikke sender vedleggene innen fristen gitt av forvaltningen, skal søknaden avvises som ufullstendig.

Første ledd: krav om særskilt skjema

Distriktet/siidaen må sende søknad på særskilt skjema som Landbruksdirektoratet har utarbeidet. Søknadsskjemaet for tilskudd til juridisk bistand finnes her. Hvis søker ikke bruker særskilt søknadsskjema, skal søknaden likevel behandles.

Andre ledd: generelt vilkår til vedlegg

Uavhengig av hvilken type tilskudd til juridisk bistand søknaden gjelder, må søker alltid legge ved oppdragsbekreftelse fra advokat/rettshjelper i forbindelse med den konkrete saken. Det må fremgå fra oppdragsbekreftelsen at søker har gitt advokat/rettshjelper oppdrag om å yte juridisk bistand i saken.

Tredje ledd: saker med domstolsbehandling

I saker med domstolsbehandling må søker legge ved et dokument som viser at søker har initiert eller blitt trukket inn i en rettsprosess. I saker som går for første rettsinstans vil dette være stevning, mens i saker for ankeinstans vil en ankeerklæring starte prosessen.

Fant du det du lette etter?