Fra akuttfase til opprydding

I den akutte fasen var skogsentreprenørene sentrale i arbeidet med å rydde opp vindfall som berørte infrastruktur og kommunikasjon. Nå i oppryddingsfasen blir det viktig å redde tømmerverdier før biller og andre insekter ødelegger tømmeret. Hele næringen må samarbeide for at dette arbeidet skal gå effektivt slik at man unngår oppblomstring av stor granbarkbille i utsatte områder neste sommersesong.

Gjennom vinteren ligger det nedblåste virket trygt for insekter, og på grunn av lave temperaturer vil virket holde seg ferskt. Her har man et tidsvindu som kan utnyttes for å planlegge avvirkning og uttransport. Kommer det mye snø må arbeidet vente til våren og man kan dermed ende opp med å få for kort tid med tanke på å unngå sverming av stor granbarkbille. Hele næringen oppfordres til å tenke gjennom hvordan man best kan bidra for å berge mest mulig av tømmeret som nå ligger nede.

Yngleplass for stor granbarkbille

I vindfelt granskog er det stor granbarkbille som potensielt kan gjøre vesentlig skade på skogen som vokser i nærheten. En av betingelsene for at de skal kunne gjøre vesentlig skade er at de blir svært tallrike.

Det finnes forsikringsordninger, og skogeier kan forsikre seg mot tap og merkostnader som følge av stormskader på skog. Skogeiere som ikke har slik forsikring må dekke tap og merkostnader som følge av stormskadene selv, slik også hovedregelen for all annen skade og forsikring fungerer.

Landbruksdirektoratet følger utviklingen

Landbruksdirektoratet vil holde løpende kontakt med statsforvaltere og skognæring i tida fremover. Tilbakemeldingene vi får brukes til å fortløpende vurdere behovet for virkemidler.

Omfang

Per 29. november lå Landbruksdirektoratets estimat på stormfelt skog på 1 mill. m3 skog. Nyere estimat fra Skogbrand forsikring basert på forsikringsgrad og innmeldte skader tyder på at omfanget kan komme opp i 1,5-1,7 mill. m3. Kartet nedenfor viser hvilke kommuner som vi per 14. desember vet er berørt og med en angivelse av kommunene som er hardest rammet av stormskader. Det er meldt om skader i 49 kommuner.

Bildet viser et bakgrunnskart i farger med kommuneinndeling oppå som angir med farge og mønster hvilke kommuner som har hatt mest stormfellinger.
Bildet: Kartet viser kommuner berørt av stormen og med en nærmere angivelse av hvilke kommuner som er hardest rammet.