Årets jordleieundersøkelse viser at prisene på jordleie har falt for alle utleieformål. Svarprosenten er høyere i år enn i fjor, noe som gir et mer presist resultat. Endringene fra forrige sesong er imidlertid påvirket av endringer i datamaterialet. Prisnedgangen er størst for potetdyrking, men dette må ses i sammenheng med at prisnivået i 2020 var uvanlig høyt. Jordleie til grønnsak- og bærproduksjon har også falt, og nedgangen er knyttet til enkelte kommuner på Østlandet. Generelt er resultatene sensitive for endringer i de kommunene hvor det er mye leid jordbruksareal. 

Tabellen under viser årets jordleiepriser for ulike utleieformål samt endring fra i fjor. Mens det fra 2019 til 2020 var en blanding av prisoppgang og -nedgang for ulike utleieformål, viser årets undersøkelse at jordleieprisene for alle utleieformål har gått ned på landsbasis fra 2020 til 2021. 

Her kan du lese mer om jordleieundersøkelsen 2021

 
Kr/daa 2021 Endring siste år
Grasdyrking 268 -10
Korndyrking 367 -6
Potetdyrking 645 -79
Grønnsaker/bær 961 -33
Innmarksbeite 70 -5
Utmarksbeite 6 -2

Se tallgrunnlag for tabellen og tidligere år

Figuren under viser årlige endringer i jordleiepriser på landsbasis for de enkelte utleieformålene fra 2017 til 2021. Som figuren viser, er prisfallet for leie av jord til potetdyrking og grønnsaks- og bærproduksjon betydelig større enn for andre utleieformål. Selv om leieprisene for disse utleieformålene varierer mer enn for korn- og grasproduksjon, er endringen for potetdyrking relativt stor. Endringen for grønnsaker/bær er innenfor normalen for utleieformålet.

Grafisk fremstilling av tabellen over

Figuren under viser priser per utleieformål på landsbasis fra 2017 til 2021. Alle prisene går noe ned, men både for potet- og grasdyrking framstår nedgangen ekstra stor fordi prisnivået var uvanlig høyt i 2020. Sånn sett er nedgangen for grønnsak- og bærproduksjon den mest bemerkelsesverdige endringen. Kornproduksjon er det utleieformålet hvor prisen er mest stabil på landsbasis sammenlignet med 2020.

Grafisk fremstilling av tabellen fra lenken under

Tallgrunnlag