Resultatene fra jordleieundersøkelsen 2020 må tolkes i lys av endringer i kommune- og regionstrukturene. Resultatene viser til dels store endringer i enkelte regioner for enkelte jordanvendelser. På landsbasis er endringene relativt sett mindre.

Her kan du lese mer om jordleieundersøkelsen 2020

Årlige endringer i jordleiepriser
Endring 2018/2019 2019/2020
Grasdyrking 1 14
Korndyrking 5 -2
Potetdyrking 18 46
Grønnsaker/bær 35 -26
Innmarksbeite 5 3
Utmarksbeite 10 -10

Se tallgrunnlag for tabellen og tidligere år

Søylediagram, grafisk fremstilling av tabellen over