Årets jordleieundersøkelse viser at prisene på jordleie har hatt en blandet utvikling siden 2021. Den største endringen er en markant nedgang i prisen på leie av jord til grønnsaks- og bærdyrking. Samtidig er det en relativt stor økning i prisen på leie av jord til korn, en moderat økning på potet, innmarks- og utmarksbeite, og en svak nedgang i prisen på jordleie til grasdyrking.

Svarprosenten er om lag den samme som i fjor. Den store endringen innen grønnsaks- og bærdyrking er imidlertid påvirket av endringer i hvilke kommuner som har svart på undersøkelsen. Generelt er resultatene sensitive for endringer i de kommunene hvor det er mye leid jordbruksareal.

Tabellen under viser årets jordleiepriser for ulike utleieformål samt endring fra i fjor. Mens prisene gikk ned for alle utleieformål fra 2020 til 2021, viser årets undersøkelse en blanding av prisoppgang og -nedgang for ulike utleieformål.

Her kan du lese mer om jordleieundersøkelsen 2022

 
Kr/daa2022Endring siste år
Grasdyrking265-3
Korndyrking40033
Potetdyrking67529
Grønnsaker/bær853-108
Innmarksbeite777
Utmarksbeite115

Se tallgrunnlag for tabellen og tidligere år

Figuren under viser årlige endringer i jordleiepriser på landsbasis for de enkelte utleieformålene fra 2018 til 2022. Som figuren viser, er prisfallet for leie av jord til grønnsaks- og bærproduksjon betydelig større enn endringene for andre utleieformål. Økningen på korn er også relativt stor sammenlignet med tidligere år. Korn er, sammen med gras, det utleieformålet hvor datagrunnlaget er størst på landsbasis. Dermed kan man med større grad av sikkerhet tolke økningen som en reell endring i markedet.

Grafisk fremstilling av tabellen over

Figuren under viser priser per utleieformål på landsbasis fra 2018 til 2022. I dette perspektivet framstår nedgangen på grønnsaker/bær som en del av en trend som har pågått over tid, mens økningen på korn er et markant brudd med et prisnivå som har vært stabilt de siste årene. Prisen på jord til potet har i 2022 svingt tilbake opp til et normalt nivå.

Grafisk fremstilling av tabellen fra lenken under

Tallgrunnlag