Til hovedinnhold

Fastsetting av endringer i regelverk for utenlands bearbeiding (2013)

Innhold på siden:

1. Bakgrunn

Gjeldende regelverk for utenlands bearbeiding (UB) ble fastsatt i 2007. Den første auksjonen ble gjennomført 20. september 2007, og gjaldt for den treårige kvoteperioden fra 1. januar 2008 til 31. desember 2010. Siste auksjonsrunde ble gjennomført 18. november 2010 og gjelder for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2013. I begge periodene har kvote- størrelsene for kjøtt, meierivarer og kjøttvarer ligget fast, og alle kvotene har blitt fordelt i sin helhet.

På tross av at kvotene har blitt kjøpt opp i sin helhet viser en gjennomgang av tallene for faktisk import at kvotene ikke utnyttes fullt ut. Utnyttelsen av kvoten har vært størst for meierivarer med en utnyttingsgrad på 62 – 64 %. Kvoten for meierivarer er fordelt på et relativt lite antall aktører, og der to aktører alene har kjøpt rettighetene til totalt 82 % av kvoten. Interessen for og utnyttelsen av kvotene for kjøtt og kjøttvarer har derimot ikke vært tilsvarende stor.

For meierivarer, kjøtt og kjøttvarer er andre kvoteperiode i ferd med å utløpe og planlagt auksjon av nye treårige kvoter vil bli avholdt den 12. november 2013. I forkant av denne auksjonen har bedrifter meddelt til departementet at mulig kvoteandel for den enkelte bedrift vil være for liten sett i forhold til planlagt virksomhet de kommende år. Dette gjelder i første rekke for meierivarer.

Etter departementets vurdering er ikke totalstørrelse på kvotene en begrensende faktor for planlagt næringsvirksomhet, men departementet var enig i at det forelå et behov for å legge til rette for en bedre og mer smidig utnytting av kvotene. På denne bakgrunn sendte departementet den 4. oktober 2013 ut et forslag til endringer i regelverket.

For det første ble det foreslått å oppheve omsetningsforbudet for tildelte kvoteandeler. Etter departementets vurdering ville dette gi en mer fleksibel ordning ved at de aktørene som har for liten kvote får mulighet til å kjøpe ubenyttet kvote av andre aktører. Dette vil gjøre det lettere å tilpasse seg situasjoner som måtte oppstå i treårsperioden. Det ble også lagt vekt på at øvrige tollkvoter er gjort omsettelige (forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer).

Videre ble det foreslått å oppheve taket som gjelder for tildeling av kvoteandeler. Slik departementet så det vil en oppheving av taket, i kombinasjon med at kvotene gjøres omsettelige, legges til rette for en bedre kvoteutnyttelse. Departementet la til grunn at i en situasjon der den samlede kvoten ikke utnyttes, vil taket på kvoteandeler kunne virke begrensende på aktører som har behov for mer enn 50 prosent av kvoten. Samtidig så departementet at foreslaget ville kunne legge til rette for spekulering i kvoterettigheter, ved at én aktør kjøper opp kvote for å holde andre aktører ute. Erfaringen fra andre kvoter uten tak på kvoteandel er imidlertid at det er liten grad av slik spekulasjon. Man ba likevel om høringsinstansenes syn på om taket burde oppheves eller eventuelt heller settes opp til for eksempel 75 prosent av kvoten ved førstegangs auksjon.

Fant du det du lette etter?