Til hovedinnhold

Fastsetting av endringer i regelverk for utenlands bearbeiding (2013)

2. Vurdering av høringsinnspillene

Høringsnotatet ble sendt til i alt 10 høringsinstanser, hvor av 6 møtte på høringsmøtet i departementet 10. oktober 2013. Departementet mottok videre et skriftlig høringsinnspill fra Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund.

I det følgende redegjøres for innspillene i høringen og departementets vurdering av disse.

Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke uttalte at det ikke er et mål i seg selv å oppnå høy utnyttelse av kvotene under UB-ordningen, men at det primære i norsk landbrukspolitikk er at foredlingen av norske landbruksråvarer skal skje innenlands. Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke gikk således mot begge forslagene fra departementet.

2.1    Omsetningsforbudet

Med unntak av Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke generelle motforestilling, jf. ovenfor, hadde ingen av høringsinstansene innvendinger mot forslaget om å fjerne omsetningsforbudet.

Departementet vil her vise til kvotestørrelsene i sin tid ble fastsatt som en balanse mellom hensynet til industriens behov for utenlands bearbeiding og intensjonen i landbrukspolitikken om at norske landbruksråvarer skal foredles i Norge. Departementet ser det derfor som viktig at ordningen legger til rette for utnytting av de fastsatte kvotene, og ikke forvaltes på en måte som vanskeliggjør utnyttelse av kvotene. Videre viser departementet til at øvrige tollkvoter er gjort omsettelige.

Departementet fastholder på dette grunnlag forslaget om fjerning av omsetningsforbudet.

2.2    Tak på kvoteandelene

Forslaget om å oppheve taket som gjelder for tildeling av kvoteandeler ved førstegangs auksjon ble møtt med noe ulike holdninger hos høringsinstansene.

NHO Mat og Drikke mente at taket på kvotene burde fjernes for på den måten å sikre bedre utnyttelsen av kvotene. Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund støttet en heving av taket for kvoteandel, men ikke til over 75 prosent. Nortura og Tine mente at et tak på 75 prosent var en akseptabel løsning som gav flere bedrifter mulighet for å ta del i ordningen, blant annet for uttesting av produkter med tanke på senere produksjon av varen innenlands.

Departementet vurderer på bakgrunn av høringsinnspillene at det vil være behov for et tak på kvoteandelene for å sikre at flere bedrifter skal kunne ta del i ordningen. Et viktig formål med ordningen er nettopp at den skal gi ulike bedrifter mulighet for prøveproduksjon med tanke på uttesting på det norske markedet. Vurdert ut fra enkeltbedrifters definerte behov for utenlands bearbeiding kommende år, vil ikke et tak på 75 prosent begrense planlagt virksomhet.

Departementet har på dette grunnlag fastsatt et kvotetak på 75 prosent.

Fant du det du lette etter?