Mål

  • Ta vare på kulturminner og kulturmiljøer i jordbrukslandskapet som ressurs for kunnskap, opplevelse og bruk.

Eksempler på tiltak

Klikk på bildet under for å komme til siden med mer informasjon om tiltaket.

Rød låve med grønne trær i forgunnen, sett fra sør etter istandsetting. Furøya, Agder. Foto.
Låven sett fra sør etter istandsetting. Furøya, Agder_Foto: Øyvind Berg.
   

Mulige tiltak

Eksempel 1

Ta vare på og synliggjøre automatisk freda kulturminner gjennom slått, beite eller rydding av vegetasjon.

Eksempler på automatisk freda kulturminner er gravhauger, gravfelt, gravrøyser, helleristninger, offersteiner, åkerreiner, gårdshauger, rydningsrøyser, boplasser, hustufter, fangstanlegg og veifar.

Alle slike tiltak må gjøres i samråd med regional kulturmiljøforvaltning.

Eksempel 2

Ta vare på freda bygninger gjennom istandsetting og vedlikehold. Tiltak på freda bygninger må gjøres i samråd med regional kulturmiljøforvaltning.

Eksempler på bygningstyper er våningshus, kårhus, stabbur, driftsbygning, gamme, potetkjeller, badstue/kjone, smie, sommerfjøs, utløe og andre mindre uthus, naust/sjøbu, seterhus, sag, kvern, jakt- og fiskebu og koie.

Eksempel 3

Ta vare på verneverdige bygninger gjennom istandsetting og vedlikehold.

Verneverdige bygninger kan være bygninger som er vurdert som verneverdige i kommunens kulturminneplan (oftest en temaplan eller kommunedelplan) eller vurdert i andre sammenhenger. I et utvalgt kulturlandskap kan også andre bygninger betraktes som verneverdige dersom de vurderes som viktig i det utvalgte kulturlandskapet. SEFRAK-registeret er en oversikt over bygninger av en viss alder, men nyere bygninger er også aktuelle for tilskudd.

Eksempler på bygningstyper er våningshus, kårhus, stabbur, driftsbygning, gamme, potetkjeller, badstue/kjone, smie, sommerfjøs, utløe og andre mindre uthus, naust/sjøbu, seterhus, sag, kvern, jakt- og fiskebu og koie.

Eksempel 4

Ta vare på og synliggjøre kulturhistoriske linjeelementer i landskapet som steingjerder, bakkemurer, skigarder, trerekker og alléer.  Det kan også omfatte geil/fegater, terrasseringer, elve- og bakkeforbygninger.

Eksempler på tiltak er istandsetting, vedlikehold og skjøtsel gjennom slått, beite eller rydding av vegetasjon.

Eksempel 5

Ta vare på og synliggjøre rydningsrøyser fra nyere tid gjennom slått, beite eller rydding av vegetasjon.

 

Til eksempelsamling