Til hovedinnhold

UTGÅTT - Søknadsåret 2021

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - søkeveiledning

Oversikt over endringer

Endringer i søkeveiledningen fra 3.12.2021

Endring i miljøkravbestemmelsene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Det er gjort endringer i produksjonstilskuddforskriftens § 4 tredje og fjerde ledd. Tidligere har det medført avslag på areal- og kulturlandskapstilskudd ved inngrep som forringer kulturlandskapet eller manglende vegetasjonssone mot vassdrag. Regelverket er nå endret slik at det skal avkortes i de tilskuddene som gis for arealer foretaket disponerer dersom det er gjort inngrep som forringer kulturlandskapet eller kravet om vegetasjonssoner mot vassdrag er brutt. Se nærmere omtale av miljøkravene i kapittel 3 i denne søkeveiledningen og i kommentarer til § 4 Tilskudd til jordbruksareal.

Endringer i søkeveiledningen fra 24.9.2021

Søkeveiledningen er oppdatert i forkant av søknadsperioden for del 2 av søknaden for søknadsåret 2021. Det er gjort følgende oppdateringer:

 • Innledningsvis i søkeveiledningen er det tatt inn et kapittel med omtale av hva du finner på «Min side»; siden du kommer til når du først logger inn for å søke produksjons- og avløsertilskudd.
 • Kapittel 2 – «Areal – eiendommer». I delkapittelet om frukt, bær planteskoleplanter og blomster er det i forklaringen til kodene tatt inn utdyping av hva som regnes som «friland».
 • Kapittel 12 – «Oppsummering og send» Omtalen er oppdatert i tråd med endringer som er gjort i den elektroniske søknaden, der knappen for å sende inn søknaden nå kommer øverst i skjermbildet etter at søknaden er kontrollert.

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2021

Jordbruksoppgjøret 2021 medførte endringer på en rekke områder. For produksjonstilskudd og avløsertilskudd fikk flere av tilskuddene endrede satser. For verpehøner ble øverste tilskuddsintervall endret fra 1001-5000 verpehøner til 1001-7500 verpehøner. Du finner intervaller og de foreløpige satsene for søknadsåret 2021 (del 1 og del 2) i teknisk jordbruksavtale 2021 – 2022 kapittel 6.6, kapittel 7.1 – 7.8 og kapittel 9.1.

Endringer i søkeveiledningen fra 22.2.2021

Søkeveiledningen er oppdatert i forkant av søknadsåret 2021. Det er gjort endringer i følgende kapitler:

 • Kapittel 3 «Areal – vekster»
  • Det er tydeliggjort at arealer som kun beitepusses ikke regnes som arealer som drives aktivt.
  • Omtalen av kode 294 «Areal i drift, men ikke berettiget produksjonstilskudd» er også endret, for å tydeliggjøre at areal som i i sum per vekstgruppe er mindre enn 1 daa, skal føres i denne koden.
 • Kapittel 4 «Dyr på beite»
  Det er tatt inn ytterligere beskrivelse for kode 487 «Sauer, født i fjor eller tidligere», for å presisere at «sauer» omfatter både søyer og værer.
 • Kapittel 9 «Avløsning»
  Det er presisert at for foretak som ikke er registrert i mva-registeret, kan avløserutgifter oppgis inkludert merverdiavgift.

Fant du det du lette etter?