Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/1-4

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk

§ 6 Opplysningsplikt og kontroll

§ 6 

Avløysarlag som mottek tilskot etter denne forskrifta er pliktig til å gje alle nødvendige opplysningar som statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet krev. 

Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kontrollerar at utbetaling av tilskot etter denne forskrifta er rett, og kan foreta stadleg kontroll hos avløysarlag som mottek tilskot. Avløysarlaget pliktar å medverke ved slik kontroll. 

Kilde: Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga (lovdata.no) 

Første ledd – Tilskuddsmottakers opplysningsplikt

Avløserlag som søker om tilskuddet har plikt til å gi nødvendige opplysningene som statsforvalteren og Landbruksdirektoratet krever. Opplysninger er nødvendige hvis de er av betydning for retten til å få tilskudd, hvis de er relevante med tanke på fordelingen av tilskudd mellom avløserlagene i fylket og hvis de er nødvendige for å kunne kontrollere om tilskuddet blir brukt i tråd med formålet og vilkår i vedtaket. 

Andre ledd – Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan kontrollere 

Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan kontrollere om: 

  • tilskuddet brukes i henhold til regelverket, og  
  • avtalepartenes intensjoner med tilskuddsordningen blir oppfylt 

Statsforvateren og Landbruksdirektoratet har hjemmel til å foreta stedlig kontroll, for eksempel i avløserlagets kontorlokaler.  

Avløserlag som har fått tilskudd har plikt til å medvirke i forbindelse med kontroller, ved å gi opplysninger og dokumentasjon og å legge til rette for eventuell stedlig kontroll, slik at forvaltningsapparatet kan utføre kontrollen på en sikker og effektiv måte.

Fant du det du lette etter?