Til hovedinnhold

Importverdien av jordbruksvarer økt med 15 prosent så langt i år

Ifølge utenrikshandelsstatistikken til SSB har det så langt i år blitt importert jordbruksvarer til en verdi på nærmere 74,8 milliarder kroner. Dette var mer enn 15 prosent høyere enn importverdien på samme tid i fjor.

Hovedårsaken er høyere priser. Importen målt i mengde har i samme periode gått ned med rundt en prosent.

Importen av både storfekjøtt og svinekjøtt økte mye i 2020 og i 2021, det skyldes større innenlands etterspørsel som følge av pandemien. I takt med normaliseringen i samfunnet har importen av kjøtt gått noe ned.

Selv om det er importert mye svin og storfe hittil i år, er likevel importen betydelig lavere enn for samme tidsrom i fjor. Så langt er det importert 13 630 tonn storfekjøtt, 26 prosent mindre enn i fjor. Prisnivået på storfe internasjonalt har bidratt til at verdien på den samlede importen av storfe har gått opp i samme periode, med rundt 3 prosent.

Tilsvarende har det blitt importert rundt 5 640 tonn svinekjøtt, 46 prosent mindre enn i fjor.  Prisveksten har imidlertid ikke gitt like store utslag som for storfe, noe som gjør at også importverdien for svin har gått noe ned, med 25 prosent fra samme periode i fjor.

Importerer mindre ost og grønnsaker

Etter en jevn økning i importen av ost de siste fire årene, har den gått noe ned hittil i år, og ligger rundt en prosent lavere enn samme periode i fjor, målt i mengde. Det er importen av faste oster, fetaost og muggost som har gått ned. Ost utgjør over halvparten av det vi importerer av meieriprodukter til Norge.

Så langt i år har det blitt importert nesten 3 500 tonn mindre ferske grønnsaker enn samme periode i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 4 prosent. Samtidig har verdien på importen gått opp med 1 prosent. Også importen av poteter har gått ned så langt i år. Det har blitt importert 25 500 tonn poteter så langt, omtrent to tredjedeler av importen på samme tid i fjor.

Kornimporten øker

Den totale importen av korn, herunder hvete, rug, bygg og havre, ligger så langt i år nesten 13 prosent over importen samme periode i 2021, målt i mengde. Importen av bygg og havre har økt kraftig fra fjoråret, mens importen av rug er den laveste på seks år. Økningen kan ha sammenheng med uro for tilgangen i forbindelse med krigen i Ukraina. Importverdien har økt med 54 prosent i samme periode, på grunn av høye kornpriser. Rekordavlingene på korn som vi ser i Norge nå, vil trolig gi utslag i noe redusert import resten av året.

Les statistikken på SSBs nettsider

Differansen mellom SSBs tall på import av korn og summene over skyldes ulikt utvalg. «04 Korn og kornvarer» inkluderer også mais, ris og andre varer vi ikke produserer i Norge, samt mel- og stivelsesprodukter.

Du finner statistikk om internasjonal handel og priser på Landbruksdirektoratets nettsider.

Kontakt

Christine Kleppe