Til hovedinnhold

Ny rapport levert - Beredskapslagring av matkorn

Landbruksdirektoratet foreslår utforming av en ordning og retningslinjer for beredskapslagring av matkorn. Dette fremkommer i en rapport på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

I rapporten har vi skissert hvordan en ordning for beredskapslagring av matkorn kan tenkes etablert. Det er gjort vurderinger for lagring tilsvarende 2 og 3 måneders forbruk. Rapporten er en oppfølging av rapport 31/2022 «Beredskapslagring av matkorn: Ulike tilnærminger til etablering av beredskapslagring av matkorn».

Det vi foreslår

 • Det vedtas en oppbyggingsplan, hvor staten kjøper 15 000 tonn per år frem til ønsket lagerstørrelse er oppnådd.
 • Staten anskaffer lagertjenester ved bruk av offentlige anskaffelser:
  • Kontraktene har 25 års varighet.
  • Det legges ut én konkurranse med kontrakter for lagring av 15 000 tonn fra høsten 2024, 15 000 tonn fra høsten 2025 osv., til ønsket lagerstørrelse er oppnådd.
  • Driftsoperatører kan gi tilbud på hele eller deler av kontraktsmengdene som legges ut.
  • Dersom det er ønskelig å legge inn korn på beredskapslager allerede i 2023, kan det innenfor gjeldende bevilgning være rom for å anskaffe og lagre om lag 4 000 tonn. Denne «ad hoc» løsningen gjøres for ett år.
 • Driftsoperatørene som får kontrakt, gjør innkjøp av korn på vegne av staten.
 • Norsk korn skal ha prioritet framfor import.
  • Hvor mye norsk vare som er tilgjengelig for beredskapslagring vurderes hver høst på bakgrunn av markedsregulators prognoser.
  • Mengden import til beredskapslager er differansen mellom mengden som skal på beredskapslager et gitt år og tilgjengelig norsk vare.

Den store kostnaden for staten de første årene vil være innkjøp av korn, i størrelsesorden 54 mill. kroner per år frem til ønsket lagerstørrelse er oppnådd. I driftsfasen, når oppbyggingen er gjennomført, anslås årlige investerings- og driftskostnader til å være i størrelsesorden 43-58 mill. kroner for lager tilsvarende omtrent tre måneders forbruk. Ved lager tilsvarende omtrent to måneders forbruk er kostnaden i størrelsesorden 33-45 mill. kroner.

Les rapporten Beredskapslagring for matkorn - Forslag til utforming

Les også rapporten om Beredskapslagring av korn fra juni 2022

Kontakt

Mari Vengnes