Til hovedinnhold

Ny utredning om klimaeffekten av jordbruksoppgjøret

Ekspertgruppe konkluderer med at det ikke er faglig grunnlag for å utvikle et modellverktøy som kan måle helhetlig klimaeffekt av jordbruksoppgjøret.

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet samlet eksperter på virkemidler i jordbruksavtalen og utslippsregnskapet med mål om å utforme et system for synliggjøring av jordbruksoppgjørets klimaeffekt.

Komplekse sammenhenger

En vesentlig problemstilling er å komme fram til den samlede effekten av endringer i virkemidlene på produksjonsomfang og produksjonsmåte. I tillegg til virkemidlene i jordbruksavtalen, er det en rekke andre faktorer som påvirker jordbruksproduksjonen, som endringer i forbruk, kostnadsutvikling og teknologisk utvikling.

Kunnskapsgrunnlaget er under utvikling. Men det nødvendige faggrunnlaget for å komme fram til et bestemt modellverktøy med alle egenskaper som skisseres, ligger langt fram i tid.

Ekspertgruppa anbefaler å ikke gå videre med et slikt ambisjonsnivå.

Ligger et stykke fram i tid

Det er igangsatt flere initiativer som vil muliggjøre mer kunnskapsbaserte vurderinger av sammenhenger mellom virkemidler, jordbruk og klimagassutslipp. Ekspertgruppa trekker fram løpende arbeid med forbedring av det nasjonale utslippsregnskapet, regnskapsgruppa for klimaavtalen og Teknisk beregningsutvalg for klima.   

Fakta: Jordbruksoppgjøret

  • Årlige forhandlinger mellom staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
  • Her bestemmes viktige rammevilkår for utvikling av jordbruket i tråd med de politiske målene.
  • Bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser er et viktig mål for jordbrukspolitikken.
  • Mer om jordbruksoppgjøret hos Landbruksdirektoratet
     

Fakta: Ekspertgruppe om klimaeffekten av jordbruksoppgjøret

  • Ledet av Landbruksdirektoratet.
  • Ekspertgruppe bestående av faglige ansatte hos Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Nibio, Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Statistisk sentralbyrå (SSB).
  • Avtalepartene har deltatt som referansegruppe for utredningen.

Les utredningen Klimaeffekten av jordbruksoppgjøret

Kontakt

Bjørn Huso

Telefon: 55_56_54_48_54_48_56_49

Mobil: 57_55_57_32_55_54_32_54_52_57